Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza_finansijskog_polozaja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


Pojam i predmet finansijskog položaja preduzeća

Finansijska analiza preduzeća predstavlja ispitivanje finansijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja preduzeća, na bazi određenih računovodstvenih izveštaja, pri čemu se primarno determinišu njegove mogućnosti finansiranja. Često se u teoriji i praksi alternativno koriste termini finansijska struktura, situacija, konstitucija ili finansijski položaj preduzeća. Finansijska situacija (struktura) je uži pojam od finansijskog položaja i njime se uglavnom označava novčano stanje preduzeća. Drugim rečima, finansijska analiza se bavi istraživanjem, kvantificiranjam, deskripcijom i ocenom finansijskog položaja preduzeća kao i njegove uspešnosti poslovanja .

Finansijski položaj preduzeća izražava se obimom i strukturom sredstava i kapitala, kao i njihovim međuodnosima - koji se iskazuju u bilansu stanja i bilansu uspeha preduzeća. Pored ova dva izveštaja, takođe se koristi i bilans tokova gotovine (bilans novčanih tokova) koji obuhvata prilive i odlive gotovine.
Finansijska politika, koju vodi finansijski menadžment preduzeća, kreira strategiju i taktiku finansijskog upravljanja na bazi načela i pravila finansiranja, kako bi se sa poslovno-finansijskog aspekta obezbedili održivost, rast i razvoj istog. Održivost, rast i razvoj preduzeća, a samim tim i mogućnost njegovog finansiranja, određeni su u najširem smislu finansijskom reputacijom koje ono uživa, kao i njegovim finansijskim položajem. Finansijska reputacija preduzeća i njegov finansijski položaj su međusobno uslovljeni i tesno povezani. Od finansijske reputacije, ili šire rečeno njegovog boniteta, zavisiće mogućnost preduzeća da pribavi izvore finansiranja za svoju tekuće i razvojne aktivnosti, pri čemu se vodi računa o likvidnosti i zaduženosti preduzeća a u cilju povećanja njegove rentabilnosti.

Utvrđivanje finansijskog položaja preduzeća

Ocena finansijskog položaja preduzeća zasniva se na finansijskoj analizi. U literaturi je uglavnom prihvaćeno široko rasprostranjeno mišljenje da su ispitivanje i ocena finansijskog položaja i merenje rentabilnosti uloženog kapitala opšti ciljevi finansijske analize.
Finansijski položaj preduzeća determinišu brojni faktori koji međusobno mogu biti suprotstavljeni, što dodatno otežava konačno sagledavanje finansijskog položaja preduzeća. Ovaj problem se rešava vremenskim i prostornim upoređivanjem finansijskog položaja preduzeća. Vremensko upoređivanje omogućava sagledavanje dinamike, to jest kretanja ili razvoja finansijskog položaja preduzeća. Prostorno upoređivanje omogućava upoređivanje finansijskog položaja preduzeća u odnosu na finansijski položaj konkurencije (benchmarking), što pruža solidnu osnovu za zaključivanje o izgledima preduzeća za opstanak, rast i razvoj. Pri prostornom upoređivanju finansijskog položaja preduzeća treba voditi računa o izboru reprezenta ili grupe preduzeća sa kojima se vrši upoređivanje, da bi se izbegla opasnost dobijanja nesdekvatnih informacija i pogrešnog zaključivanja...
Referentni URL