Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza finansijskih izvjestaja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


U savremenim uslovima nije moguće zamisliti poslovanje te upravljanje poslovanjem i razvojem preduzeća bez kvalitetnih informacija. Informacijske potrebe pojedinih korisnika (ulagača, zaposlenih, zajmodavaca, dobavljača i ostalih povjerilaca, kupaca, državnih organa, javnosti) mogu biti različite, a zavise prvenstveno od karaktera i vrste odluke koju korisnik informacije treba donijeti.

Kada je u pitanju finansijski menadžer, informacije potrebne za donošenje racionalnih i validnih poslovnih odluka mogu biti eksternog i internog karaktera.

Informacije eksternog karaktera su informacije iz okruženja, a mogu se dobiti iz publikacija analitičara, putem statističkih zavoda, te sa samog tržišta. Ove informacije mogu imati veći ili manji značaj za preduzeće, zavisno od stepena njihove pouzdanosti.

Za razliku od eksternih, interne informacije su dobivene iz samog preduzeća. Zbog svoje pouzdanosti i tačnosti omogućavaju smanjenje neizvjesnosti prilikom donošenja poslovnih odluka, te samim tim imaju fundamentalan značaj za finansijskog menadžera.

Obzirom da je tema ovog rada «Analiza finansijskih izvještaja za potrebe finansijskog menadžera», zadržati ću se prije svega na internim informacijama...

OSNOVNI POJMOVI


Osnovni cilj finansijskih izvještaja je da se korisnicima (prije svega menadžmentu preduzeća) pravovremeno prezentiraju informacije o finansijskom položaju, uspješnosti i promjenama finansijskog položaja preduzeća. Na osnovu finansijskih izvještaja može se ocijeniti i rad menadžmenta i njihova uspješnost u radu, te je zbog toga jako bitno da finansijski menadžer poznaje njihove osnovne elemente.

Set finansijskih izvještaja koji su sva pravna lica dužna da sastavljaju na kraju polugodišta i godine sadrži slijedeće komponente:
1. Bilans stanja,
2. Bilans uspjeha (račun dobiti i gubitka),
3. Izvještaj o gotovinskim tokovima,
4. Izvještaj o promjenama u vlasničkom kapitalu, i
5. Računovodstvene politike i zabilješke.

Bilans stanja prikazuje stanje sredstava i izvora sredstava na određeni dan, ta kao takav predstavlja statičan izvještaj.

Sredstva predstavljaju imovinu preduzeća prikazanu u aktivi Bilansa stanja, koja se dalje klasificira na:
a) stalna sredstva
b) obrtna sredstva

Izvori sredstava, s druge strane, predstavljaju potraživanja prema imovini preduzeća predstavljena u pasivi bilansa stanja, a čine ih:
a) obaveze
b) vlasnički kapital

U Bilansu stanja, ukupna imovina je jednaka ukupnim obavezama uvećanim za vlastiti kapital, što predstavlja osnovni računovodstveni identitet koji podrazumijeva da svako sredstvo u aktivi mora imati određeni izvor u pasivi. U skladu s tim, vlastiti kapital predstavlja razliku između ukupne imovine i ukupnih obaveza preduzeća...

SADRŽAJ

1. UVOD 3
2. OSNOVNI POJMOVI 4
3. METODE ANALIZE BILANSA STANJA I BILANSA USPJEHA 8
4. ANALIZA BILANSA STANJA I BILANSA USPJEHA 10
4.1. Pokazatelj likvidnosti 11
4.2. Pokazatelj finansijske poluge (zaduženosti) 12
4.3. Pokazatelj pokrića 13
4.4. Pokazatelj aktivnosti 13
4.5. Pokazatelj profitabilnosti 15
4.5.1. Pokazatelji profitabilnosti u odnosu na prihode od prodaje 15
4.5.2. Pokazatelji profitabilnosti u odnosu na investicije 16
5. ANALIZA IZVJEŠTAJA O GOTOVINSKIM TOKOVIMA 20
6. ANALIZA IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA U KAPITALU 22
7. ANALIZA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ZABILJEŠKI 23
8. MANIPULACIJE FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA 24
9. ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 28
PRILOG (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima)
Referentni URL