Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bekon - filozofija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturalni i diplomski radovi iz biologije,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Da bi se shvatio pun značaj Bekonove filozofije I ciljeva koje joj je postavio, čitav njegov rad se mora posmatrati u vladajućim prilikama tog vremena. Te prilike karakteriše mnoštvo društvenih I duhovnih promena. U poodmaklom feudalnom uređenju, uticaj crvke na društvo I nauke je I dalje snažan. Istina, oslabljeni uticajem renesansnih mislilaca I naučnika kao I stvaranjem novih društvenih staleža, sholastička učenja I autoritet crkve polako blede I ustupaju svoje mesto novonastalim staležima I novim saznanjima. Aristotelova učenja, adaptirana u duhu shvatanja filozofije kao sluškinje teologije, više ne zadovoljavaju potrebe života koji prestaje da bude samo priprema za “onaj svet” I, društvenim I ekonomskim promenama, sebi daje za zadatak bolje snalaženje u “ovostranosti”. Akumulacijom kapitala stvara se nova klasa koja polako odbacuje autoritet crkve I svoje napore usmerava na bolje uređenje individualnog I društvenog života. Za takva poboljšanja nisu bile dovoljne sholastičke spekulacije, što se I vidi u naučnom I filozofskom radu renesansnih duhova, čiji se napori odnose najčešće na preispitivanje dogmatskih stavova I izgradnji utopističkih društava. Međutim, ta preispitivanja nisu u toliko davala nova rešenja koliko su oživela pitanja vezana za prirodu I čoveka I time otvorila put rehabilitaciji naučne misli. Naravno, pri sudu da to preispitivanje nije nudilo rešenja, mora se imati u vidu da je svako odstupanje I dovođenje u pitanje autoriteta tada nailazilo na snažan otpor crkve. Nije bila retka pojava da naučnici gube ...
Referentni URL