Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Esej o Komunikaciji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Komunikacija predstavlja čin prenošenja informacije od pojave do pojave, osobe do osobe i od mesta do mesta.Komunikacija je važna aktivnost koju čak i nesvesno sprovodimo u svakom trenutku našeg svakodnevnog života. Često nismo ni svesni da kao individue, komuniciramo sa određenom pojavom ili sa više njih u isto vreme. Mnogi aspekti savremene komunikacije se danas podrazumevaju, jer su postali prirodna aktivnost u našim dnevnim navikama.

Poruke koje se šalju putem komuniciranja, mogu imati različite namene u zavisnosti od potreba individue ili organizacije, koja komunicira. Ove poruke se koriste da informišu, upitaju, stimulišu, podstaknu, nagovore, utiču, pruže znanje ili da zabave

KOMUNIKACIJA

Čovek uvek ima potrebu da nesto iz sebe izrazi ili da sebe izrazi, i to uvek čini na svesni ili nesvesni način, čak on sebe mnogo česće izrazava i emituje različite poruke na načine koje ne kontroliše njegova svest. U psihologiji su poznati različiti oblici verbalne i neverbalne komunikacije, naravno mnogo složeniji i nedovoljno poznati su upravo oblici neverbalne komunikacije. Kao, sto je mnogo složenije i tajanstvenije dokuciti koji sve to mehanizmi u nama pokreću potrebu da se izrazimo (bazični instinkti, potrebe, namere, svest, podsvest, aspekti ličnosti i dr.).

U svakom slučaju, jasno je da čovek uvek i u svakom trenutku govori o sebi, i u svakom, bas svakom, trenutku nesto poručuje svetu oko sebe. Što znači, da i onda kada govori o drugima - čovek uvek govori i o sebi; i onda kada potpuno zaćuti, kada se zatvori ili potpuno autistično izoluje - on uvek nesto poručuje i uvek govori o sebi.

Verbalna komunikacija je oblik komunikacije na koji prvi pomislimo kada je reč o komunikaciji. Susrećemo je u našem svakodnevnom radu, u slobodnom vremenu, na radiju televiziji, filmu, kroz citate iz nje dobivamo poruke i iz knjiga, a ponekad možemo čuti nešto i od osobe koja spava. No da odmah napomenem, pravi naziv ovog oblika komunikacije bi bio glasovna komunikacija, samo njezin manji deo je vezan uz samu reč (verbum), dok je veći deo poruka koje šaljemo i primamo u stvari paraverbalni, odnosno paralingvistički (vezan uz ton, tempo, boju i dr.).

Verbalna komunikacija je glasovna komunikacija koja se služi jezikom neke zajednice.
Možda je najzabavnije otvoriti ovu temu kroz jedan stereotip. «Žene su brbljavije od muškaraca.» Iako to nije nužno tako, naučna činjenice govore da u toj tvrdnji ima istine. Centri za govor su prvenstveno smešteni u levoj polovini mozga, no dok je u desnoj polovini kod muškaraca jedan veći deo posvećen prostornoj orijentaciji, kod žena je i deo tog prostora posvećen govoru. Ta činjenica, u kombinaciji s činjenicom da je kod žena povećan «corpus callosum», odnosno most između dve polovine, daje tom polu veću nadarenost za govor i sintezu dobijenih informacija.

Neverbalna komunikacija kod ljudi je samo evolucija govora tela nasleđenog još od prvih životinja, preko primata i pračoveka. Dokaze ovoj činjenici ćete pronaći šetajući zoološkim vrtom ili u komunikaciji sa vašim kućnim ljubimcima. Telesno izražavanje nekih osnovnih emocija, kao što su ljubav i mržnja, ili namera kao što su napad i odbrana ili zastrašivanje i zavođenje su za sve životinje, uključujući čoveka, slične.

Jezik tela bi mogao da se definiše kao sredstvo kojim životinje i ljudi saopštavaju i prenose informacije svesnim ili nesvesnim gestovima, pozama i pokretima tela i izrazima lica. Jezik tela se može koristiti kao svesna zamena za govor, da pomogne govoru (ili ga opovrgne) i odslika ili «izda» Vaša osećanja, raspoloženja i stvarne namere.

Tako neverbalna komunikacija ljudima služi da osnaži, podcrta i dopuni govor; da zameni govor ako je nečim onemogućen npr. neophodnom tajnošću, velikom razdaljinom ili prirodnim ili stečenim hendikepom; kao sredstvo ispoljavanja emocija, mišljenja i namera, svesno ili nesvesno; kao sredstvo pozdravljanja i prikazivanja društvenog statusa i odnosa; kao sredstvo napada ili odbrane; za udvaranje, ali i vređanje.

Poslovna komunikacija je komunikacija koja se koristi za unapređenje proizvoda, usluga ili organizacija. To je prenos informacija unutar poslovnog sveta. Poslovna komunikacija koristi se u pravne i slične svrhe.

Svaki put kada razgovaramo, kada pišemo pismo, šaljemo e-mail, objašnjavamo neki poslovni projekt, telefoniramo ili čitamo – mi komuniciramo. To činimo i verbalno i neverbalno, a svaki put kada to činimo na profesionalnom nivou reprezentiramo ne samo sebe same već i organizaciju kojoj pripadamo.

Komunikacija je vitalan deo poslovanja, organizacije i menadžmenata, ona je bitan činilac utiska o organizaciji i može predstavljati granicu između uspeha i neuspeha. Susretljivost, tačnost, doslednost i urednost su kvalitete koje doprinose pozitivnom iskustvu.

ZAKLJUČAK

Verbalna i neverbalna međuljudska komunikacija i uljudnost izražena jednom od te dve strategije komuniciranja u svakodnevnim se životnim situacijama često ispreplicu.

Poruku koju čovek odašilje govorenim jezikom potvrđuje ili negira pokretima i držanjem tela, a neverbalna je poruka složen proces koji uključuje i reči te njihovu intonaciju.

Hocemo li neku poruku ili govorni čin shvatiti kao uljudne ili potencijalno uvredljive zavisi ne samo od njihovog sadržaja, već i od brojnih drugim aspektima: ponašanju njihova prenosioca, primenjenim načelima uljudnosti, intonaciji izrečene poruke, okolnostima u kojima je ona izrečena te naposletku i našim psihičkim osobinama (samopouzdanju, nesigurnosti i sl.).

Poslovni partneri trebaju komunicirati na način koji je u danim situacijama funkcionalniji i kvalitetniji, čime se izbegavaju neasnoće i nesporazumi i omogućuje optimalan protok informacija između poslovnih partnera.
Referentni URL