Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Duševni bolesnik i njegov tretman u društvu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, maturalni, seminarski, diplomski i master radovi iz psihijatrije i psihologije.

Psihijatrija je disciplina koja se bavi duševno poremećenim ljudima. Predmet njenog izučavanja su uzroci nastanka, klinička slika i lečenje duševnih poremećaja.

Kod bolesnika koji boluju od duševne bolesti javlja se poremećaj mišljenja, osjećaja i ponašanja. Drugim rečima, bolesnik ima promene u mišljenju, osjećajima i ponašanju, ne može kontrolisati svoje misli, osjećaje i ponašanje. To može znatno uticati na odnose s drugim ljudima, na posao i način života.

Duševnom bolesniku je teško, a isto tako i njegovoj porodici. Duševna bolest je nešto čega se ne treba stideti.


DUŠEVNI BOLESNIK I NJEGOV TRETMAN U DRUŠTVU


Svest o tome da duševno poremećeni čovek ima posebne osobine, koje ga razlikuju od ostalih bolesnika, ogleda se i u osobini ljudi da duševne bolesnike odbacuju, izoluju, da se od njih sklanjaju i da ih se boje. Razlog za ovakve ljudske postupke leži u činjenici da duševno poremećen čovek u drugom čoveku budi specifičnu vrstu osećanja. Naime, prisustvo ovakvih ljudi čoveka neprestano podseća na mogućnost da poremeti umom, odnosno da izgubi ono na šta je najviše osetljiv.

Na odnos prema duševno poremećenim ljudima u pojedinim epohama mnogo više je uticao duh samog vremena i pogled na svet pripadnika jedne zajednice, nego stručna mišljenja o poreklu i prirodi samog poremećaja. Istorijski razvoj shvatanja duševnog poremećaja nosi u sebi pre svega duhovnu klimu onog vremena u kome su se rađale i uobličavale određene psihijatrijske teorije i praksa.

Predantičko i antičko doba


Pre pojave starogrčkih i starorimskih filozofa, naučnika i medikusa potojalo je mišljenje da duhovne sile vladaju materijalnim svetom. Samim tim one su bile i glavni krivac nečijeg duševnog poremecaja Religijska načela i postojeće društveno uređenje oduvek su imali izuzetnog uticaja na vrednovanje ponašanja nekog od njegovih pripadnika. Primer za ovu tvrdnju možemo naći kod različitih kultura i naroda. Naime, stari Egipćani, Hebreji i Kinezi su osobe koje su se ponašale neuobičajeno tretirali kao one koje su opsednute duhovima. Spomenici stare Grčke

U slučaju da je ponašanje takvog čoveka imalo prizvuk mistike i pri tom se uklapalo u važeće okvire folklora i religije, osoba je bila obasipana poštovanjem zbog tumačenja da ju je posetio dobar duh. Ali, ukoliko je pojedinac svojim ponašanjem odstupao od važećih religijsko - društvenih principa, bivao je tretiran kao osoba opsednuta zlim demonom. Takvi ljudi bivali su podvrgnuti egzorcizmu, ritualu "isterivanja đavola" koji je imao opseg od bezazlenih molitvi, preko izgladnjivanja, bičevanja, dugotrajnog puštanja krvi, batinanja i žigosanja, pa do bušenja lobanje, kako bi "zao duh" mogao da izađe! Predeo starog Egipta

U toku četiristogodišnjeg razvoja antičke misli, dolazi do napuštanja magijskih demonoloških principa po kojima su ovi poremećaji tumačeni. Naučnici stare Grčke prvi dolaze do niza dragocenih saznanja u ovoj oblasti. Sa druge strane, postavljaju se i temelji humanog postupanja sa takvim ljudima.

Prvo povezivanje psiholoških poremećaja sa medicinom, odnosno tretiranje "nenormalnih" individua kao bolesnika, nalazimo kod Hipokrata (460-377 godine p.n.e) - oca moderne medicine. On je prvi koji je uvideo da je centar ljudskog uma u mozgu.
Referentni URL