Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Budžet grada Pančeva za 2010.godinu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Danas se često postavljaju brojna pitanja koja se odnose na budžet, njegovu ulogu, značaj i budućnost. Budžet je finansijski instrument države, ili užih društveno- političkih zajednica, a nastao je u određenim društveno - ekonomsko političkim uslovima, te predstavlja njihov konkretni oblik ispunjavanja. Promenom tih uslova menja se sadržaj i smisao budžeta kao i načela prilikom njegovog sastavljanja, izvršenja i dr.Budžet je finansijski predračun ili sistematski prikaz prihoda i rashoda određene države ili uže društveno - političke zajednice, za jednu budžetsku godinu.Budžet je određeni sintetički bilansni pregled svih materijalno - finansijskih potreba širih ili užih kolektiviteta u kojim se, uz zakonsku sankciju, programiraju prihodi i utvrđuju rashodi za određeni planski period.Budžet igra vrlo veliku ulogu kao finansijski element - u koji se sliva i preraspodeljuje veliki deo nacionalnog dohotka. Danas se sve češće susreću sledeće definicije budžeta.Budžet je osnovni finansijski instrument svake političko teritorijalne zajednice kojim se za određeni period predviđaju novčani prihodi i rashodi, kako za neposredne, tako i za određene perspektivne zadatke, a sankcioniše ga odgovarajući predstavnički organ. Budžet je akt predstavničkog tela kojim se predviđaju i odobravaju prihodi i rashodi društveno - političkih zajednica za određeni budući period po pravilu za jednu godinu.

Osnovne zajedničke crte svih dosadašnjih definicija budžeta mogu se sažeti u sledećih nekoliko elemenata:

1. Budžet je javni akt,
2. Planski akt za istovremeno predviđanje javnih prihoda i rashoda,
3. Zastupljeni element jednogodišnjosti,
4. Budžet sadrži sve karakteristike određenih društveno - ekonomskih i političkih odnosa zemlje u kojoj se odnosi.

Budžet je pre svega finansijski instrument javne vlasti a znatno manje pravni. U donošenju, izvršenju i kontroli budžeta postoji celi niz pravnih formi kojim se to reguliše koje su u sklopu finansijsko i budžetskog prava. Finansijsko pravo u budžetu gleda skup normi kojim se regulišu sistematizovani odnosi između organa koji su dužni da predviđaju, ostvaruju i koriste javna sredstva. Budžetsko pravo za svoje strane izražava sve akte kojima se reguliše postupak oko donošenja, ostvarenja i kontrole svih budžetskih tokova, kako na strani prihoda tako i na strani rashoda. Struktura državnog budžeta zavisi od društveno ekonomskih i političkih odnosa, uređenja jedne privrede. Socijalno - ekonomski sadržaj i struktura kao i politički značaj određeni su kiarakterom proizvodnje, ulogom države u privredi i društvu, kao i klasnom strukturom društva. Državni budžet se u svim zemljama sastoji od međusobno povezanih budžetskih prihoda i rashoda u zavisnosti od funkcija budžeta. U strukturi prihoda budžeta sagledava se koje klase i slojevi društva nose osnovni teret u formiranju budžetskih prihoda, dok rashodi budžeta odražavaju ekonomske, socijalne i druge ciljeve koji se žele ostvariti preko budžetske politike. U savremenom kapitalizmu struktura budžeta sve više odražava državni intervencionizam u privredi i razvoj ekonomske i eksplatatorske funkcije države. Rashodna strana budžeta sve više odražava delovanje države na reprodukciju kapitala i militarizaciju ekonomike.

Ekonomska funkcija budžeta postaje jedna od osnovnih poluga u razvoju i stabilizaciji kapitalističe privrede kao i u stvaranju, raspodeli i korišćenju društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka. Sistemom formiranja budžetskih prihoda i njihovom strukturom budžet deluje na socijalno - ekonomske procese -raspolaganje i korišćenje dohotka pojedinih struktura u društvu, zaposlenost, tržište kapitala i gotovo kompletne finansijske i privredne proporcije.
Preko strukture rashoda budžeta prelamaju se gotovo svi najvažniji ciljevi ekonomskog i socijalnog razvoja kao i sigurnosi (vojni rashodi) svake zemlje.
Referentni URL