Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Asortiman kao instrument u marketing trgovini
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Osnovna poenta ovog diplomskog rada je, osim pojmovnog određenja, i spoznaja različitih pojavnih oblika asortimana, određivanje važnih komponenti u politici asortimana.

Asortiman proizvoda (i usluga) u robnom prometu ključni je strukturni instrument marketinga prometne organizacije. Poslovni uspjeh trgovinskog preduzeća, pored drugih faktora, izuzetno je zavisan o adekvatnom izboru prodajnog programa.
Potrebe potrošača polazna su tačka u politici asortimana. Kupovna moć potrošača, konkurencija, finansijske mogućnosti i drugi faktori determinišu širinu, dubinu i druge dimenzije i politiku asortimana.

U prvom poglavlju definisan je asortiman.

Prodajni asortiman roba (i prometnih usluga) osnovni je strukturni faktor poslovanja prometne organizacije čijim se oblikovanjem determiniše identitet, mjesto u distribuciji roba i cjelokupna poslovna aktivnost preduzeća

Asortiman je bazični instrument marketinga u prometnoj organizaciji. Njegova je ključna uloga u integriranju svih aktivnosti marketinga usmjerenih prema sadašnjem a posebno budućim potrebama i zahtjevima potrošača.

Asortiman je prvi i najvažniji elemenat marketing mixa prometne organizacije. Riječ je o ključnom elementu tržišne ponude trgovinske organizacije. Samo planiranje marketinškog mixa prometne organizacije počinje formulisanjem ponude, prvenstveno izborom asortimana, čime treba u potpunosti zadovoljiti potrebe i želje potrošača.SADRŽAJ
SAŽETAK 3
UVOD 4
1 ASORTIMAN KAO STRUKTURNI INSRUMENT MARKETINGA 5
1.1 POJAM I ZNAČAJ ASORTIMANA 5
1.2 OSTALE DEFINICIJE ASORTIMANA 6
1.3 ASORTIMAN SA STANOVIŠTA PROIZVOĐAČA I POSREDNIKA 6
1.4 DIMENZIJE ASORTIMANA U TRGOVINI 7
1.5 UTICAJNI FAKTORI NA PRODAJNI ASORTIMAN 10
1.5.1 Eksterni faktori 10
1.5.2 Interni faktori 11
1.6 POJAVNI OBLICI I NIVOI AGREGIRANJA PROIZVODA U PIRAMIDI ASORTIMANA 12
1.7 ZNAČAJ LINIJA PROIZVODA ZA ASORTIMAN PROIZVODA 12
1.7.1 Analiza linije proizvoda 12
1.7.2 Dužina linije proizvoda 14
1.7.3 Produženje linije proizvoda 14
1.7.4 Popunjavanje linije proizvoda 15
1.7.5 Smanjenje linije proizvoda 15
1.7.6 Modernizacija linije proizvoda 16
1.7.7 Isticanje linije proizvoda 16
1.8 ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA U ASORTIMANU 16
1.9 STRATEGIJA ASORTIMANA 18
1.9.1 Strategije formiranja cena miksa proizvoda 18
1.9.2 Uloga novog proizvoda u inoviranju proizvodnog programa 20
1.9.3 Portfolio strategija proizvoda u proizvodnom programu 21
2 MODELI ASORTIMANA 23
2.1 Modeliranje prodajnog asortimana na maloprodajnom mjestu 23
2.1.1 MODEL JEDAN ŠIROKA I PLITKA ZALIHA 24
2.1.2 MODEL DVA ŠIROKA ZALIHA SA PRSJEČNO DVIJE DUBINE PO 24
SELEKCIONOM FAKTORU 24
2.1.3 MODEL TRI USKA I DUBOKA ZALIHA 24
2.1.4 MODEL ČETRI USKA ZALIHA SA PROSJEČNO ŠEST JEDINICA 25
DUBINE PO SELEKCIONOM FAKTORU 25
3 POLITIKA ASORTIMANA 26
3.1 SADRŽAJ POLITIKE ASORTIMANA I KOMBINOVANJE OSNOVNIH DIMENZIJA ASORTIMANA 26
3.2 POTROŠAČ KAO POLAZNA I ZAVRŠNA TAČKA U POLITICI ASORTIMANA 26
4 Asortiman Delta City-a 29
Zaključak 32
Literatura 33
Referentni URL