Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Arhitektura računarskog sistema
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz informatike.
Računarski hardver

Računarski sistemi su mašine koje služe za obradu podatka. Oni na osnovu skupa ulaznih podataka, koje zadaje korisnik računarskog sistema, generišu skup izlaznih podataka, koji predstavlja rezultat obrade. Ulazni podaci predstavljaju veličine na osnovu kojih se obavlja rešavanje nekog problema.
Svaki računarski sistem se satoji od dva podsistema:
- hardverskog podsistema i
- softverskog podsistema.
Hardverski podsistem čini skup svih mehaničkih delova računara.
Softverski podsistem čine svi računarski programi koji su neophodni za rad računara.
Arhitektura računarskog sistema predstavlja strukturu i način funkcionisanja hardverskog podsistema do nivoa koji je poteban programeru za pisanje programa na simboličkom programskom jeziku (asembleru).
Hardverski deo računarskog sistema za AOP čine:
- ulazno izlazni uređaji,
- operativna memorija,
- centralni procesor i
- sekundarne memorije.
Ulazni podaci se pomoću ulaznih uređaja unose u računarski sistem i skladište u operativnu memoriju. U operativnoj memoriji se nalaze i programi koji definišu rad računara. Programi su uskladišteni u vidu pojedinačnih instrukcija, koje se sekvencijalno (jedna po jedna) učitavaju u centralni procesor gde se izvršavaju. Te instrukcije govore procesoru koje operacije treba da izvrši i nad kojim podacima (koji se takođe nalaze u operativnoj memoriji). Nakon obavljene operacije, procesor smešta rezultate obrade nazad u operativnu memoriju. Kako postoji intenzivna komunikacija između memorije i procesora, to operativna memorija treba da se realizuje tako da ima što veću brzinu pristupa.
Kako je operativna memorija brza, skupa i ograničenog kapaciteta, pogodno je da se svi podaci i programi sa kojima računar ne radi, skladište u eksternim memorijama koje su sporije ali znatno većeg kapaciteta od operativne memorije.
Rezultati obrade prikazuju se korisniku pomoću izlaznih uređaja.Sadrzaj

ARHITEKTURA RACUNARSKOG SISTEMA 1
1 Hardver računara 2
1.1 Ulazno-izlazni uređaji 4
1.2 Operativna memorija 6
1.3 Centralni procesor 9
1.4 Format instrukcija 12
1.5 Stek 13
1.5.1 Načini adresiranja operanada 15
1.6 Sekundarna memorija 18
1.6.1 Magnetna traka 18
1.7 Magnetni diskovi 19
1.7.1 Optički diskovi 21
1.7.2 Disketa 21
2 Primer konkretne konfiguracije 22
LITERATURA 23


Referentni URL