Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronsko bankarstvo -12
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

Elektronsko bankarstvo predstavlja elektronske sisteme za transfer novca, zapisa i dokumenata bez papira baziranog na integraciji računarske i komunikacione tehnologije. U polazištu elektronskog bankarstva je EFT (Electronic Funds Transfer) odnosno transfer sredstava iz dela finansijskih aktiva u okviru jednog ili više transaktora, elektronskim putem. Taj prenos novca i zapisa bez papira obavlja se uz korišćenje odgovarajućih programskih paketa i aplikacija...

Ovo je potpuno razumljivo kada se imaju u vidu mogućnosti savremene IT i računarskih mreža koje su u ovoj oblasti omogućile medjusobno povezivanje banaka kao i povezivanje banaka sa njihovim brojnim klijentima (pojedincima), kompanijama, drugim finansijskim institucijama (berze i dr.), centralnom bankom itd. Uz mnogo veću brzinu obavljanja svih transakcija ovakve mreže dovele su i do smanjenja troškova procesiranja jedinične transakcije (u odnosu na klasično obavljenu uslugu), što rezultira novim kvalitetom i profitabilnošću banaka uključenih u sistem. Elektronski transfer sredstava (EFT) obuhvatio je danas praktično sve transakcije u bankarstvu na veliko i malo počevši od kompletnog platnog prometa pa do štednih depozita.

Mrežni sistemi koji povezuju bankarske i finansijske institucije, berze i sl. stalno se razvijaju i usavršavaju. Najpoznatiji mrežni računarski sistemi interbankarskih plaćanja su:

1) ACH (Automated Clearing House) razvijen već sredinom 70-¬tih godina od strane komercijalnih banaka u SAD-u sa ciljem povezivanja svih plaćanja po nalozima komintenata. U startu ideja je bila zameniti gotovinsko plaćanje - bezgotovinskim preko ACH, tj. automatske klirinške kuce, koja informacije sa čekova prenosi u digitalni oblik i računarskim transferom prenosi do odredišta. Osim ovakvih naloga komintenata putem ACH obavljaju se i transferi po zahtevu velikih kompanija, plaćanja iz državnog budžeta itd. Može se reći da se ACH koristi i u bankarstvu na veliko i malo.

2)CHIPS (Clearing House Interbank Payment System) je pokusaj stvaranja "unapredjenog ACH" sa specifičnom orjentacijom na bankarstvo na veliko. Razvijen je od strane privatnih SAD banaka udruženih u tzv. New York Clearing House Association. Cilj mu je bio elektronski povezati pomenute udružene banke sa drugim korespodentnim bankama u SAD i svetu. Poseduje specifičan i kvalitetan mrežni softver za automatske kompenzacije (bruto) dugovanja i potraživanja i multilateralne kompenzacije.

3) SICS (Swiss Interbank Clearing System) je obezbedio mrežnu računarsku povezanost švajcarskih banaka sa centralnom bankom i osim transakcija platnog prometa služi i za interbankarska poravnanja. Razvijan je od kraja 80-tih godina uporedo sa sličnim sistemima u drugim zemljama (npr. švedski RIX sistem itd.). Razvojem Interneta SCIS se povezao sa SWIFT-om i drugim sistemima. Korišćenjem Web tehnologije ovaj sistem svojim komitnentima obezbedjuje pristup brojnim svetskim bazama iz ove oblasti i informacije o transakcijama na deviznom i novčanim tržištima i slično.

4) FEDWlRE (The Federal Reserve Communication System) je sigurno jedan od najstarijih, ali i najpouzdanijih mrežnih sistema za interbankarska plaćanja u svetu. Razvijan je u SAD krajem 70-tih godina sa ciljem povezivanja svih komercijalnih banaka koje imaju svoje račune kod federalnih rezervnih banaka. Sistem je prvenstveno namenjen bankarstvu na veliko a prosečna vrednost dnevno obradjenih transakcija na čitavoj mreži procenjena je na preko 1.000 milijardi USA$. Fedwire funkcioniše u "real-time" (OS - realno vreme) bez obzira da li se radi o nekom transferu državnih obveznica ili transakcije neke kompanije. Sistem ima kvalitetan softver za proveru, zaštitu i kontrolu procesirane transakcije (securities software).

5) TARGET (TransEuropean Automated Real Time Gross Settlment Express Transfer System) je jedan od najvećih platnih sistema u svetu. Predstavalja sistem Evropske unije uveden 1999. godine kojim upravlja Evropska centralna banka.
To je u stvari elektronska platforma za procesiranje plaćanja koji se sastoji od 15 nacionalnih RTGS sistema zemalja članica EU (u Nemackoj ELS, u Francuskoj TBF itd.) kao i platnog sistema Evropske centralne banke (EPM). TARGET sistem je po ceo poslovanje sa nekih 5.000 učesnika, a gotovo sve komercijalne banke na prostoru EU su članice sistema (Ćirovic M).
TARGET je za kratko vreme postao jedan od najvećih platnih sistema u svetu...
Referentni URL