Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Distant learning web management system
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

Ovaj diplomski rad predstavlja veliko finale mog dosadašnjeg školovanja ali i uvertiru za ono što tek sledi. Veliku idejnu inicijativu pri samom odabiru teme dala je moj mentor, prof. Dr Radosav Dragica.

Studentski Servis je urađen za potrebe studenata Tehničkog Fakulteta i biće dalje razvijan. U samom radu nije obraćena pažnja na zaštitu podataka na Internetu, jer bi to izašlo van okvira jednog diplomskog rada.

Akcenat je na postupku prijave ispita i proveri studentove uplate novca na žiro račun Fakulteta.

Rad se sastoji iz dva dela. Prvi deo predstavlja modelovanje dela sistema studentske službe koji se odnosi na prijavu ispita. Drugi deo se odnosi na kreiranje web stranica koje predstavljaju interface ka korisniku.

Savremeni trendovi diktiraju brzo poslovanje, i to ako je moguće iz svog doma a to se ne može zamisliti bez upotrebe Internet-a i njegovih servisa.

U diplomskom radu će kroz opis modelovanja sistema biti prezentovan UML, Unified Modeling Language. Kroz opis rukovanja bazom podataka biće predstavljena ASP tehnologija – Active Server Pages v3.0.

Zahvaljujem se mentoru, kolegama i asistentima koji su pomogli svojim sugestijama da ovaj diplomski rad nastane.S A D R Ž A J

Uvodna reč ------------------------------------------------------- 2
Foreword ---------------------------------------------------------- 3
Sadržaj ----------------------------------------------------------- 4
Uvod ----------------------------------------------------------- 6
Proces razvoja softvera i vizuelno modeliranje --------- 6
Faza početka projekta ------------------------------------- 8
Faza elaboracije -------------------------------------------- 9
Faza konstrukcije ------------------------------------------ 9
Faza tranzicije ---------------------------------------------- 9
Logički i fizički aspekti modela ---------------------------------- 10
Statički i dinamički aspekti modela ----------------------------- 10
Vizuelno modelovanje ------------------------------------------- 10
Sistemi grafičke notacije ---------------------------------------- 11
UML dijagrami ---------------------------------------------------- 12
Model poslovnog procesa (Business process model) --- 13
Konceptualni model podataka (Conceptual Data Model) 14
Fizički model podataka (Physical Data Model) -------- 15
Objektno-orijentisan model (Object-Oriented Model) - 16
Dijagrami slučajeva upotrebe (Use Case diagram) ----- 16
Dijagrami klasa (Class diagram) -------------------------- 18
Dijagram sekvenci (Sequence diagram) ----------------- 19
Dijagram aktivnosti (Activity diagram) ------------------ 20
Dijagram komponenti (Component diagram) ----------- 21
Dijagram razmeštaja (Deployment diagram) ----------- 21
Implementacija --------------------------------------------------- 22
Snimak stanja ----------------------------------------------- 22
Korišćena skladišta podataka ------------------------------ 22
Active Server Pages -ASP --------------------------------- 34
Šta donosi ASP? -------------------------------------------- 34
Istorijat ASP-a ---------------------------------------------- 34
Šta je potrebno za izvršavanje ASP-a? ------------------ 35
Klijent-Server odnos -------------------------------------- 35
Konkretna primena ASP-a u ovom radu ---------------- 36
Praćenje traga o korisnicima – objekat Session -------- 36
ASP i pristup bazama podataka --------------------------- 36
Objekat Connection ------------------------------------ 38
Referentni URL