Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Unitarna država
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Jednostavna ili unitarna država je izraz koji se koristi za svaku onu državu koja u državno - pravnom, odnosno ustavno - pravnom smislu predstavlja nedjeljivu celinu, odnosno u kojoj postoji samo jedna vlast koja je nositelj državnog suvereniteta.

Unitarne države kroz proces devolucije mogu svojim određenim delovima dati autonomiju na lokalnoj i regionalnoj razini, ali tako stvoreni entiteti se, bez obzira na eventualan sadržaj njihovih ovlasti, ne smatraju državama, pa se ni takve države ne smatraju federacijama.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM I LEMENTI DRŽAVE - 3 -
2.1 Teorije o pojmu države - 4 -
2.2 Oblici državnog uređenja - 5 -
3 UNITARNA DRŽAVA - 6 -
3.1 Vertikalna organizacija vlasti - 6 -
3.2 Pojam, karakteristike i vrste unitarne države - 6 -
3.3 Karakteristike unitarne države - 8 -
3.4 Vrste uniranih država - 10 -
3.5 Ostali oblici državnog uređenja - 11 -
3.5.1 Federacija - 11 -
3.5.2 Konfederacija - 11 -
3.5.3 Federalizam i decentralizacija - 12 -
4 ZAKLJUČAK - 13 -
5 LITERATURA - 14 -
6 WEB LITERATURA - 14 -
Referentni URL