Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Struktura, nosioci i vrste moći u organizaciji (na primeru)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


УВОД


Ради ефикасне примене концепта управљања пројектом потребно је дефинисати организациону структуру, односно дефинисати организацију, која ће на најбољи начин, успешно довести пројекат до реализације. У том делу најбитније је да се изабере одговарајући тип организације, примерен врсти пројекта који треба реализовати.
Кадрови су основни носиоци организације. Што су кадрови квалитетнији то је и боље функционисање организације. Кадрови планирају, организују и контролишу све активности које организација обавља.

Формално уредење функције одредују формалну структуру организације. Њу цине радни задаци, подела рада, технологија, организациона култура, координација рада и формално комуницирање.
Моћ се дефинише као способност социјалног актера, био то појединац или група, да у датом социјалном односу промени понашање другог социјаног актера. Моћ треба разликовати од утицаја који схватамо као процес у коме социјални актер својим понашањем (свесно или несвесно) мења понашање другог социјалног актера и од ауторитета као формалног права да се врши утицај.
У овом семинарском раду биће приказана струтура, носиоци и врсте моћи на примеру предузећа „Телеком Србија“ а.д..


САДРЖАЈ


1 УВОД 3
2 СТРУКТУРА, НОСИОЦИ И ВРСТЕ МОЋИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 4
2.1 Структура у организацији 4
2.2 Кадровска функција као носиоци 6
2.3 Врсте моћи у организацији 8
3 ЗАКЉУЧАК 10
4 ЛИТЕРАТУРА 11
5 ПОПИС ПРИЛОГА, ТАБЕЛА, СЛИКА И ДИЈАГРАМА 12
Referentni URL