Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Aristokratija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: [email protected]UVOD


Danas se kod nas ne upotrebljava termin enciklopedija prava, već uvod u pravo i uvod u pravne nauke. Enciklopedija prava se ne upotrebljava, verovatno zato što to nisu znanja enciklopedijskog ka¬raktera, već udžbenici sadrže uvodna, osnovna i opšta znanja o državi i pravu kao povezanoj i kompaktnoj celini. Danas su u opticaju dva termina, uvod u pravo i uvod u pravne nauke. Prvi više, drugi manje.

Uvod u pravo je jedna od pravnih disciplina, pa prema tome i njen je predmet država i pravo. Ali, razlika je u samom predmetu, da li se izučava samo određeni deo ili država i pravo u celini. Za razliku od mnogih pravnih disciplina u uvodu u pravu izučavaju se država i pravo u celini. Daju se opšti pojmovi i veze u oblasti države i prava. Objašnjavaju se najvažniji i opšti problemi. Međutim, ovakav karakter predmeta imaju i neke druge pravne discipline, kao teorija države i prava. Prema tome, mora se ukazati i na razliku između ovih dveju disciplina. Uvod u pravo, za razliku od drugih pravnih disciplina koje imaju za predmet državu i pravo u celini, uopšte, obuhvata samo najvažnije, osnovne probleme i izlaže ih na lakši način, početnički i uvodno, bez mnogo teorijskih produbljavanja i konfrontacije mišljenja. Potrebno je što lakše uvesti studenta u osnovne probleme države i prava, ali ne zanemariti teorijski značaj i veličinu, omogućiti mu da sagleda osnovne probleme, njihovo rešavanje, uvesti ga u prostranu oblast države i prava i omogućiti mu dalje izučavanje i studiranje mnogobrojnijih fenomena u raznovrsnim pravnim i vanpravnim dis¬ciplinama.

Prema tome, uvod u pravo ima opšti karakter, ali se u tome razlikuje od drugih opštih nauka, teorije države i prava, filozofije prava itd. Uvod u pravo ne ulazi u duboka teorijska proučavanja, konfron¬taciju mnogobrojnih teorija i kritičku analizu. Na ovaj način daje se osnova za dalja i dublja studiranja, kako u konkretnim, pozitivnoprav¬nim i istorijskopravnim, tako i opšteteorijskim pravnim naukama. Me¬đutim, takva znanja omogućuju i povezivanje sa drugim vanpravnim naukama, sa sociološkim, ekonomskim i filozofskim disciplinama koje se takođe bave izučavanjem države i prava. Prema tome, uvod u pravo je ne samo opšta već i uvodna disciplina.


S A D R Ž A J


UVOD
1 Aristokratija 3
1.1 Aristokratija kroz istoriju 4
1.2 Pojam i karakteristike aristokratije 8
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13
Referentni URL