Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj lidera mišljenja na ponašanje potrošača
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Svrha razumevanja lidera mišljenja na ponašanje potrošača je u shvatanju na koji to način ljudi misle i ponašaju se u vršenju izbora proizvoda i usluga koji im se nude. Kada proizvodjač shvati koje su to potrebe potrošača ima mogućnost da razvije marketing strategiju. Uticaj lidera mišljenja zasniva se na željama, potrebama i ponašanju potrošača.
Samom činu prodaje predhodi pre svega nudjenje proizvoda superiornih vrednosti u skladu sa potrebama potrošača, utvrdjivanje cene koja će biti konkurentna, odredjivanje kanala distribucije, i da sve to bude propraćeno adekvatnom promocijom. Čovek nemože da funkcioniše bez interakcije sa drugim ljudima, zato se i naziva „društveno biće“. Okruženje oblikuje pojedinca od prvog dana života. Ono utiče na njegove stavove, mišljenja, mnoge donešene odluke.

Za potpunije razumevanje odluka u potrošnji, marketing se oslanja na nauke o ponašanju. Tu su različite biheviorističke nauke, pre svega ekonomija, psihologija, sociologija.
Sociološki aspekt ponašanja potrošača ima za cilj da upotpuni istraživanje faktora koji utiču na odluke potrošača pri kupovini proizvoda. Osnovna predpostavka je da se ličnost ne može izdvojiti iz sredine u kojoj živi. Ljudi imaju osnovne, biološke potrebe. One se ipak mogu modifikovati pod snažnim dejstvom kulture, društvene klase, referentne grupe, porodice kojoj pripadaju.
U ovom radu istražuje se značaj lidera mišljenja u odnosu na ostale sociološke determinante ponašanja potrošača. Lideri imaju uticaj sredine koja oblikuje ponašanje individualnog potrošača. Rad se sastoji iz nekoliko delova. Na početku rada obrađuju se pojedinačno faktori individualnog potrošača.

S A D R Ž A J

UVOD
1 Osnovni faktori ponašanja potrošača 4
1.1 Kultura kao faktor ponašanja potrošača 4
1.2 Društveni uticaj na ponašanje potrošača 4
2 Uticaj lidera mišljenja na ponašanje potrošača 6
2.1 Motivacija lidera mišljenja 7
2.2 Uticaj lidera mišljenja na marketing 8
2.3 Inovator kao lider mišljenja 9
3 Odnos lidera i društvenih klasa 10
3.1 Merenje uticaja lidera mišljenja 11
3.2 Uticaj lidera mišljenja na internetu u Srbiji 12
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17
Referentni URL