Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Problem jezika u Vitgenštajnovom Tractatusu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


Uvod

Tractatus je nesumnjivo jedno od izuzetnih dela filozofske literature uopste, ne samo po svojoj neobočnoj formi nego i po onomo o čemu je u njemu reč. Sa Vitgenštajnom se u savremenoj filozofiji ustalio jedan metod filozofiranja koji svoju orijentaciju ne traži u ontološkom prikazu stvarnosti, već koji svoj sistematski akcenat stavlja na detaljnu analizu jezičkih problema. Moderna analitička filozofija je nezamisliva bez Vitgenštajna, a njegov uticaj nije ograničen samo na tu struju savremene filozofske misli.

Ono što Vitgenštajna čini posebno „atraktivnim“ je njegov nekonvencionalni način razmišljanja koji se odrekao zahteva za (naknadnom) sistematizacijom iskazanog, jedan stil mišljenja kome je pre stalo da ukaže na probleme, nego da ih reši, a iznad svega toga njegov pokušaj radikalne kritike jezika.

Sadržaj

Sažetak 3
Ključne reči 3
1. Uvod 3
2.1. Vitgenštajnova teorija sveta3
2.2. Teorija slika i odslikavanja 4
2.3. Teorija stava 5
2.4. Filozofija i neizrecivo 7
2.5. Filozofija jezika i solipsizam 8
3. Zaključak 10
Literatura 11
Referentni URL