Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza vremenskih serija- sezonska komponenta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: [email protected]


UVOD

Statističko zaključivanje, odnosno donošenje zaključaka o karakteristikama statističkog skupa na osnovu statistike uzorka, svodi se na ocenjivanje parametra (statističko ocenjivanje) i testiranje hipoteza, u zavisnosti od toga da li su nam informacije o parametru poznate ili ne.

Statistička hipoteza je precizno formulisano tvrđenje ili pretpostavka o osobini osnovnog skupa. Naučni metod kojim se proverava prihvatljivost ovog tvrđenja ili pretpostavke naziva se testiranjem statističke hipoteze.
Osnovu statistike čini teorija verovatnoće, koja je bazirana na zamišljenim eksperimentima i mogućim rezultatima. Koristeći sistem matematičkih propozicija, formulisani su matematički modeli, kojima su opisane zakonitosti u posmatranim eksperimentima. Zato je prvi problem statistike da se utvrdi ispravnost matematičkih modela.
Iz teorije verovatnoće, deduktivnom metodom zaključivanja, formiraju se modeli statističkih pravilnosti, odnosno, statističkih zakonitosti vezanih za niz ponavljanja eksperimenata. Kad se prikupe rezultati ponavljanja eksperimenta, onda se induktivnim zaključivanjem utvrdi da li je model dobar ili ne.

Sadržaj

UVOD
1. Kratak istorijat statističke analize 5
2. Dekompozicija vremenskih serija 5
3. Merenje sezonskih varijacija 6
4. Stabilan sezonski ritam 9
5. Nestabilan sezonski ritam 11
6. Predviđanje nivoa pojave pomoću trenda i sezonskih indeksa 14
7. Sezonska kolebanja 16
8. Modeli vremenskih serija 17
9. Metod X-11 19
Zaključak 19
Literatura 20
Referentni URL