Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Statistika vo turizmot
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Динамиката на појавите се условува од голем број фактори. Сите фактори можеме да ги третираме како редовни и нередовни. Редовните фактори постојано влијаат и го определуваат основниот тек на движењетона појавата. Со оглед на тоа дејствувањето на редовните фактори го определува трендот, треба да извржиме елиминирање односно аброгирање на влијанието на трендот на тој начин што од оригиналните емпириски податоци ќе ги одземеме вредностите на трендот или ќе ги поделиме со калкулираните вредности на трендот.
Исклучувањето на трендот од оригиналните податоци има централно значење при правењето на споредбени анализи на две или повеќе појави во различни временски периоди. Ако не се слиминираат нагласените трендови, можат да предизвикаат конфузија и неправилни решенија. 
Изолирањето на трендот овозможува согледување уште на еден проблем. Ова прашање е лоцирано во временското заострување на зависно променливите фактори.

MaturskiRadovi.Net сајт е уште еден напор да ви обезбеди бесплатна, правилното водство кон развојот на вашата индивидуална работа, која може да го симнете само на нашата веб страница ...

Комплетната работа може да се види и / или преземање одапликацијата (а)
Тим http://www.MaturskiRadovi.Net сајт, тимот е мисли на тебе !
Referentni URL