Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Marsal Makluan
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Маршал маклуан е канадски едукатор ,филозоф,професор по англиска литература ,литератран критичар ,реторичар и комуникациски теоретичар. Тој врз основа на идеите што ги застапуваа Едвард Сапир и Харолд Инис, кон средината на дваесетиот век, ја разви теоријата  за масовно комуницирање. Се смета дека е еден од најконтроверзните теоретичари кој се занимавале со опшествените науки. Роден е  во 1911 година во градот  Алберт во Канада. Дипломирал книжевност во уневерзитетот Манитов, а на уневерзитетот во Кембриџ  -Англија докторирал во областа на англиската средновековна книжевност. Предавал книжевност на повеке уневезитети во САД и Канада.  Иако се занимава со значењето на масовните медиуми неговите колеги не го признаваат за научник. Затоа што не се користи научниот метод како единствено исправен за проучување  и сознавање на стварноста. Маклуан го прифакаат таканаречените маргинални интелектуални кругови,посебно студентите. Тој и самиот себеси не се смета за научник...

Содржина:

Вовед........................................................................................3
Медуиумот е порака................................................................6
Ладни и топли медиуми..........................................................7
Телевизијата како ладен медиум...........................................8
Facebook…………………………………………………………………………………..11
Блог .......................................................................................11
Глобално село..........................................................................12
Заклучок .................................................................................14
Користена литература..............................................................15


MaturskiRadovi.Net сајт е уште еден напор да ви обезбеди бесплатна, правилното водство кон развојот на вашата индивидуална работа, која може да го симнете само на нашата веб страница ...

Комплетната работа може да се види и / или преземање одапликацијата (а)
Тим http://www.MaturskiRadovi.Net сајт, тимот е мисли на тебе !
Referentni URL