Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osiguranje-rizici
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Осигурувањто е економска категорија која потекнува од потребата имотот, добрата, животот и здравјето на луѓето да бидат осигурани. Се е сеуште во постојана опасност да биде оштетено или уништено. Осигурителните друштва кои функционираат на база на солидарност имаат широк спектар на активности и можат да се организираат спрема различни критериуми. Осигурувањето може да се дефинира како создавање економска сигурност во комбинација со опасни објекти заради балансирање на опасноста.
Осигурувањето е институција која за цел има обезштетување на лицата кои се жртви на штетните настани под дејство на различни природни сили или несреќни случаи. Со креирање на осигурителните дејности овозможено нудење на економска заштита на сите поединци кои претрпеле штета. На тој начина е формирана заедницата на потенцијално загрозени поединци кои со плаќање на премија ја формираат капитал со кој располага осигурувачот, чија обврска е да во случај на настанување на штетата ја исплати надокнадата на договореното осигурување...

Содржина:

Вовед 2
1. Поим и карактеристика на осигурувањето 3
2. Врсти на осигурување и нивните ризици 7
2.1. Ризици на животното осигурување 11
2.2. Ризици на неживотното осигурување 14
2.3. Катастрофален ризик 15
3. управување со ризиците во осигурувањето 16
заклучок 22
литература 23


MaturskiRadovi.Net сајт е уште еден напор да ви обезбеди бесплатна, правилното водство кон развојот на вашата индивидуална работа, која може да го симнете само на нашата веб страница ...

Комплетната работа може да се види и / или преземање одапликацијата (а)
Тим http://www.MaturskiRadovi.Net сајт, тимот е мисли на тебе !
Referentni URL