Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Priprema napojne kotlovske vode
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


I ВОДА – ФЛУИД У ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА

Вода, као најчешће коришћени флуид у термоенергетским постројењима за пренос топлоте (загревање или хлађење) незамењива је због доброг топлотног капацитета, доступности и ниске тржишне цене. Вода која се користи у термоенергетским постројењима мора да буде претходно подвргнута хемијској припреми, како би се одстраниле штетне примесе које негативно утичу на рад ових постројења. Примесе које треба уклонити смањују ефикасност термоенергетских постројења у смислу ефикасног преноса топлоте, услед таложења каменца и стварања муља. Услед присуства штетних примеса убрзава се и корозија ових постројења, смањује радна поузданост и радни век постројења.

Вода која се користи у термоенергетским постројењима мора бити високог квалитета што се постиже производњом квалитетне воде, контролисањем и одржавањем прописаних параметара. Примесе у води се могу уклонити применом једног или више поступака од низа класичних (таложење, коагулација, флокулација, филтрирање), преко јонске измене, до најсавременијих метода мембранске сепарације (ултрафилтрација и реверсна осмоза).


САДРЖАЈ


I ВОДА – ФЛУИД У ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА 2
НАПОЈНА ВОДА 3
СВОЈСТВА НАПОЈНЕ ВОДЕ 4
II ПРИПРЕМА НАПОЈНЕ КОТЛОСКЕ ВОДЕ 7
ВОДА ЗА ПУЊЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ 7
КОТЛОВСКА ВОДА 7
Припрема воде 7
Пуњење и допуњавање система 8
III ХЕМИЈСКА ПРИПРЕМА ВОДЕ 9
Омекшивач воде без посуде за со – ОВ 9
Омекшивач воде са посудом за со једноструки – ОВП 11
Омекшивач воде са посудом за со дупли – ОВПД 12
Метасил посуде – МП 13
Јоноизмењивачки филтери 14
НАПОЈНИ РЕЗЕРВОАР СА ОДВАЈАЧЕМ ГАСОВА 15
ЗАКЉУЧАК 17
ЛИТЕРАТУРА 18
ПРИЛОЗИ 19
Слика 1: Шема припреме напојне воде 20
Слика 2: Шема рада јонског измењивача 21
Слика 3: Приказ RHPV-a 22
Слика 4: Шема напојног резервоара 23
Слика 5: Приказ дозир пумпе 24
Referentni URL