Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Asinhroni strojevi - Brodski električni uređaji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.comUVOD


Asinkroni strojevi rotacijski su strojevi kojima je brzina vrtnje rotora različita od brzine vrtnje okretnog magnetskog polja u rasporu. Uglavnom se rabe kao motori od najmanjih snaga do najvećih reda 60 – ak MW, a ponekad kao generatori (vjetroelektrane). Najčešće se izvode trofazno, a samo manjih snaga jednofazno.

Definicija:
Električni stojevi od kojih se rotor vrti brzinom koja malo odstupa od brzine okretnog magnetskog polja statora zovu se asinkroni strojevi.

Ako se rotor asinkronog stoja pogoni nadsinkronom brzinom vrtnje (rotor ima veću brzinu vrtnje od okretnog magnetskog polja statora), tad stroj radi kao generator – samo zajedno sa sinkronim generatorom ili uz pomoć kondenzatora, a ako se pogoni podsinkronom brzinom vrtnje (rotor ima manju brzinu vrtnje od okretnog magnetskog polja statora), tad stroj radi kao motor tkz. indukcijski motor.
Dijelove asinkronog stroja možemo podijeliti i na slijedeći način:
a) Mehanički dijelovi – kućište, osovina, ležajni štitovi, ležaji, ventilatori,
b) Električki dijelovi – namot statora i rotora, priključne stezaljke,
c) Magnetski dijelovi – jaram i zubi statora, jaram i zubi rotora, zračni raspor.


SADRŽAJ

UVOD
Asinkroni ( indukcijski ) motor 3
PRINCIP RADA 4
KARAKTERISTIKE MOMENTA I STRUJE 5
GUBICI I KORISNOST 6
ASINKRONI GENERATOR 7
UPUTNICI ZA KAVEZNE ASINKRONE MOTORE 8
UPUTNIK ZA KOLUTNI ASINKRONI MOTOR, VIŠEBRZINSKI MOTORI 9
ELEKTRODINAMIČKO KOČENJE 10
GENERATORSKO KOČENJE 12
JEDNOFAZNI ASINKRONI MOTORI 13
ISPITIVANJE, ODRŽAVANJE, PROPISI I BRODSKA IZVEDBA 16
ISPITIVANJA ZAVRŠENOG MOTORA 16
Održavanje i propisi 17
METODA UDARNOG IMPULSA (SPM-METODA) 17
BRODSKA IZVEDBA 18
LITERATURA 19
Referentni URL