Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Privatizaciju u Srbiji na primeru rudniku Bor- diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

CILJ RADA


U ovom diplomskom radu će biti prikazana privatizacija na primeru Rudnika Bora. U uvodnom delu će biti dat uvod o privatizaciji u Srbiji, zakonskoj regulativi, o ciljevima i modelima privatizacije. Zatim se detaljno opisuje položaj rudnika Bora, kao i njegova privatizacije, i interesi strana u privatizaciji, privatnika, države.

Još od najstarijih vremena privredna delatnost čoveka sastojala se u borbi protiv oskudice u razvitku fizičkih i intelektualnih napora koji su imali da zadovolje mnogobrojne ljudske potrebe. Čovek se trudi da preuredi sredinu u kojoj živi, kako bi je doveo u sklad sa sopstvenim željama i iskoristio tehnička sredstva koja će mu omogućiti da proširi krug neophodnih dobara i usluga i da istovremeno smanji sopstvene napore. U razvijenim društvima, potrebe svakog čoveka su u toj meri raznovrsne da sam čovek nije u stanju da ih zadovolji sopstvenom delatnošću. Radi sticanja dobara koja mu nedostaju i ličnih usluga kojih se ne može lišiti, svaki čovek je prinuđen da ih zatraži od onih koji su u mogućnosti da zadovolji njegove potrebe i da za njih plati sopstvenim dobrima ili uslugama.
Pored ove biološke, egzistencijalne potrebe čovel je i oduvek nastojao da postiže najbolje moguće rezultate bilo u proizvodnji materijalnih dobara ili obavljanju usluga. Posmatrajući ljudsko društvo, nailazimo na činjenicu da društvo uvek bilo suočeno sa preprekama u svom ekonomskom ispoljavanju. Od prvobitne zajednice do pojave tržišta razmena se obavljala naturalno, sa pojavom tržišta u razmeni cirkuliše novac (kao opšti ekvivalent vrednosti).
Sa pojavom tržišta pojavljuju se preduzeća kao nosioci proizvodnje, koji funkcionišu u određenim sistemima. Transformacije u privredi utiču i na menjenje same strukture preduzeća dok njena delatnost ostaje ista-proizodnja materijalnih dobara i pružanje usluga radi zadovoljenja ljudskih potreba.
Poslednju deceniju (1990-2000) karakteriše nastojanje države za predstruktuiranje, odnosno pretvaranje preduzeća iz državne u privatnu svojinu.
Iako privatizacija preduzeća i društva u celini nije zaživelo u našoj državi za sada, pokazuje pozitivne i negatuvne efekte. Dok građansvo na privatizaciju “gleda kao na nužno zlo” i sa nevericom, ekonomisti predviđaju pozitivne rezultate u smislu poboljšanja


Pojam privatizacije


Centralno pitanje tranzicije bivših zemalja sa centralno planskim sistemom privređivanja na tržišni način privređivanja je svakako pitanje privatizacije. Privatizacija predstavlja pretvaranje društvene, odnosno državne svojine u privatnu svojinu. “

Postavlja se pitanje koja je svojina efikasnija? Privatna ili državna? Oko ovog pitanja lomila su se koplja najmanje jedan vek. Neki veliki mislioci kao Karl Marks, Lenjin, Josip Broz su tvrdili da je privatna svojina nepravedna, da daje slabe rezultate i da će ekonomije procvetati tek kada budu zasnovane na državnu, odnosno društvenu svojinu. Međutim, istorija je dokazala da je privatna svojina jedini zdrav temelj ekonomskog života, pa su svi sistemi zasnovani na državnoj i društvenoj svojini bankrotirali. Iskustvo sa državnim preduzećima su oduvek bila nepovoljna. Državna preduzeća su ......


Sadržaj:

• Uvod
• Pojam privatizacije
• Istorijat rudarstva i metalurgije RTB Bor
• Osnovni podaci o preduzeću
• Istorija privatizacije rudnika Bor
• Analiza privatizacije rudnika Bor
- Ponuđači na prvom tender
- Ponuđači na drugom tenderu
• Pregovaranje
- Kada se pregovaranje upotrebljava
- Elementi pregovaranja:
- Stilovi u pregovaranju
- Koji pregovarački stil koristite

• Interesi
- Interesi ponuđača
- Interesi sindikata RTB Bor
- Interesi Vlade Srbije i države

• Prepreke – analiza prepreka u ovim pregovorima
- Pregovaračko okruženje i kulturne razlike
- Pregovaračko okruženje i kulturne razlike
- Ideologija
- Strana valuta
- Nepostojanost i iznenadne promene

• Privatizacija
- Privatizacija RTB Bor grupe
- Prodaja preduzeća van linije bakra
- Prednost predloženog modela privatizacije

• Interesi države
- Interesi lokalne samouprave
- Interesi zaposlenih
- Interes akcionara
- Interes građana
- Interes strateškog investitora
- Interes kompanije
- Sumirano o onteresima
• Trenutni položaj kompanije
• Uslovi tendera
- Tenderi
• Profil nove kompanije
• Zaključak

Referentni URL