Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje znanjem pomoću alata poslovne inteligencije - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Današnji savremeni svet biznisa posluje u okruženju visokog stepena neizvesnosti i nemogućnosti predviđanja budućnosti. U uslovima dinamičnog i turbulentnog okruženja i konkurencije sa jedne strane i sve većih očekivanja i zahteva s druge strane, rastu potrebe za boljim upravljanjem.
Suočeni sa konkurencijom na svim područjima poslovanja, poslovni subjekti su prinuđeni da koriste sva svoja dobra i raspoložive potencijale. Od svih dobara koja im stoje na raspolaganju, najdragocenije u razvijenom poslovnom svetu danas je znanje tj. intelektualni kapital. Organizaciona znanja i potencijali čine osnovu intelektualnog kapitala firme. Može se konstatovati da su znanja koja ljudi poseduju mnogo veća nego što se koriste u poslovnim sistemima. Ta znanja se mogu meriti i uračunati u deo ukupne vrednosti firme. Naročito u našim uslovima, ta znanja često stagniraju ili se gube zbog neodgovarajućeg tretmana.

Upravljanje znanjem pomoću primene koncepta poslovne inteligencije neizostavni je element strategije uspešnih poslovnih sistema. Primena koncepta i tehnologije poslovne inteligencije omogućava lakše i bolje rešavanje upravljačkih problema.

Cilj ovog rada je da se da teorijska osnova problema upravljanja znanjem, uz pomoć alata poslovne inteligencije. Dakle, najpre će se dati jedan uopšteni prikaz o znanju, šta je znanje, podela znanja i naglasiti važnost upravljanja znanjem kao najvažnijoj odredinici uspešnosti. Nakon toga rad se usmerava na konkretnu tehnologiju odnosno alate koji podržavaju upravljanje znanjem, skladište podataka, rudarenje podataka i OLAP alati. Na kraju rada biće prikazan primer Menadžerskog informacionog sistema kompanije „Telekom Srbija“ a.d.

SADRŽAJ

1. UVOD 3
2. UPRAVLJANJE ZNANJEM (KNOWLEDGE MANAGEMENT) 4
2.1. Definicija znanja 4
2.2. Šta je upravljanje znanjem? 5
2.3. Tipovi znanja 5
2.4. Izvori znanja 6
2.5. Proces upravljanja znanjem 6
2.6. Koristi od upravljanja znanjem 7
3. SKLADIŠTE PODATAKA (DATA WAREHOUSE) 9
3.1. Osnovni koncept skladišta podataka 9
3.2. Razvoj baza podataka 9
3.3. Karakteristike transakcione obrade podataka 11
3.4. Karakteristike analitičke obrade podataka 12
3.5. Struktura skladišta podataka 14
3.6. Implementacija DW sistema 14
3.6.1. Analiza postojećeg stanja 15
3.6.2. Izbor podataka iz postojeće baze koji su zanimljivi za analizu 15
3.6.3. Prečišćavanje i redukovanje podataka 15
3.6.4. Prebacivanje podataka u privremenu bazu 16
3.6.5. Izbor tabele činjenica i dimenzionih tabela 16
3.6.6. Izbor odgovarajuće sheme 16
3.6.7. Izbor mera 17
3.6.8. Izbor procenta agregacija 17
3.6.9. Izbor načina skladištenja 17
3.6.10. Formiranje kocke 18
3.7. Klasifikacija DW sistema 18
4. RUDARENJE PODATAKA (DATA MINING) 19
4.1. Pojam rudarenja podataka – Data Mining 19
4.2. Rudarenje podataka i otkrivanje znanja 21
4.3. Koraci u procesu otkrivanja znanja 21
4.4. Metode rudarenja podataka 22
4.4.1. Regresiona metoda 22
4.4.2. Stabla odlučivanja 23
4.4.3. Metode klasterovanja 23
4.4.4. Metode za analizu veza (asocijacija) 24
4.4.5. Neuronske mreže 24
4.4.6. Genetski algoritmi 25
4.5. Korišćenje znanja otkrivenog u procesu rudarenja podataka 25
5. KONCEPT POSLOVNE INTELIGENCIJE (BUSINESS INTELLIGENCE) 27
5.1. Pojam i karakteristike koncepta poslovne inteligencije 27
5.1.1. Pojam poslovne inteligencije 27
5.1.2. Obeležja koncepta poslovne inteligencije 29
5.2. Potrebe za uvođenjem sistema poslovne inteligencije 29
5.3. Važnost kvaliteta prikupljenih podataka 30
5.4. Alati poslovne inteligencije 31
5.4.1. Osnovne komponente sistema poslovne inteligencije 31
5.4.2. OLAP alati 31
5.4.2.1. Korišćenje OLAP kocke 33
5.5. CPM i poslovna inteligencija 34
5.5.1. BSC – Balanced Scorecard 34
6. PRIMER MENADŽERSKOG INFORMACIONOG SISTEMA (MIS) 36
6.1. O „Telekom Srbija“ a.d. 36
6.2. Telekomunikacioni informacioni sistem (TIS) 36
6.2.1. Osnovni podsistemi TIS-a 37
6.3. Menadžerski informacioni sistem (MIS) 39
6.3.1. Pregled karakterističnih izveštaja u MIS-u 40
7. ZAKLJUČAK 51
Referentni URL