Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje proizvodnjom 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Proizvodnja je svrsishodna društvena delatnost u kojoj se određeni skup materijalnih ulaza i raznih vidova energije transformiše u određena materijalna dobra koja zadovoljavaju određene društvene potrebe. Ova materijalna dobra su proizvodi, koje ljudi stvaraju svojim radom kroz proizvodnju da bi zadovoljili svoje potrebe. Proizvodnja predstavlja najvažniju fazu u procesu društvene reprodukcije, jer je ona materijalna osnova za funkcionisanje ostalih društvenih procesa i aktivnosti.

Proizvodnja se može predstaviti kao transformacioni proces u kome se ulazni tokovi (materija, energija, informacije) transformišu u izlazne tokove (proizvodi i usluge).

Proizvodni procesi se mogu shvatiti i kao skup matematičkih transformacija koje skup vektora proizvodnih ulaza (X- n-dimenzionalni vektor čija svaka komponenta označava količinu određene sirovine ili materijala utrošenu u jedinici vremena) preslikavaju na skup vektora proizvoda i usluga (Y- m-dimenz. vektor čije komponente označavaju količinu dobara proizvedenih u jed. vremena): Y=f(X) , gde je f vektorska funkcija vektorske promenljive.


Sadržaj

UVOD 3
1.1 Proizvodnja – funkcija, proces, sistem 3
1.2 Elementi i tokovi proizvodnog sistema 4
1.3 Proizvodnja kao celina i podela 5
1.3.1 Operativna priprema proizvodnje - organizacija i zadaci 5
1.4 Modeli upravljanja - deterministički model 7
1.4.1 Model upravljanja proizvodnjom - grubo planiranje 9
1.4.2 Terminiranje – zadatak, poslovi, vrste, metode 10
1.4.3 Model dirigovanja - zadatak, postupak, org. dirigovanja 11
1.5 Informacioni sistem proizvodnje - definicija i značaj 11
1.5.1 Informacioni sistem proizvodnje - elementi sistema 12
1.5.2 Projektovanje inf. sistema proizvodnje 12
1.6 Menadžment – savremeni koncept upravljanja 13
ZAKLJUČAK 15
LITEARTURA 16
Referentni URL