Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pitanja za upravljanje zalihama
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

Koje funkcije zalihe obavljaju u poslovanju kompanije?

Preko zaliha kompanija kontroliše šire područje delovanja i veći broj aktivnosti od prostog transporta i fizičkog prometa robe. Upravljanje zalihama se definiše kao kontinuiran proces izgradnje i upravljanja sistemom usmeravanja i kontrole tokova materijala, proizvoda, dokumentacije od mesta pripreme i proizvodnje, pa do mesta zadovoljavanja potreba potrošača i ostvarivanja profita na inostranom tržištima. Iz navedene definicije se vidi da upravljanje zalihama integriše i usklađuje interne i eksterne tokove, kao i da se ne odnosi samo na fizičko kretanje gotovih proizvoda, nego i na kretanje neophodnih materijala i prateće komercijalne dokumentacije.

Neophodno je da preduzeće reši interne tokove repromaterijala, delova, komponenti, poluproizvoda unutar i između pojedinih delova poslovnog sistema. Na podlozi internog i kontrolisanog dela marketing kontrole zaliha ulazi se u formiranje dela marketing kontrole zaliha, koji je eksterno orijentisan i koji treba da obezbedi da: pravi proizvodi dođu u neoštećenoj formi, u pravo vreme, na pravo mesto i po prihvatljivim cenama. Uloga i ciljevi kontrole zaliha se izvode iz opštih marketing ciljeva, usmerenih ka što potpunijem zadovoljenju potreba potrošača i korisnika na pojedinim inostranim tržištima. Izvesno je da nema uspešne revizije bez dobro rešenih problema i poslova zaliha.

S A D R Ž A J

1 Koje funkcije zalihe obavljaju u poslovanju kompanije? 2
2 Odredite lokacije zaliha u lancu snabdevanja Vaše kompanije 3
3 Koji tipovi zaliha postoje? 3
4 Prosečne zalihe 4
5 Porast tražnje 4
6 Navedite sve elemente troškova držanja zaliha. 4
7 Šta je kanban? 5
8 Šta je crossdocking? 5
9 Da li se u Vašoj kompaniji mogu primeniti kanban i crossdocking metode? Objasnite zašto (ili kako). 6
Referentni URL