Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Princip rada kodera
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Aspekt svakog mogućeg sistema za prenos podataka odnosi se na tehniku koja se koristi za slanje podataka između dve tačke a to su predajnika i prijemnika. Prenos podataka između predajnika i prijemnika ostvaruje se preko prenosnog medijuma. Prenosne medijume možemo svrstati u dve osnovne grupe:
a) trasirane (guided) i
b) netrasirane (unguided).

U oba slučaja komunikacija se ostvaruje zahvaljujući prostiranju elektromagnetnih talasa kroz medijum. Kod trasiranog prenosa prostiranje talasa (adekvatniji termin u ovom slučaju je električni signal) se usmerava duž fizičkih puteva kakvi su:
• upredeni kablovi,
• koaksijalni kablovi,
• optička vlakna itd.


SADRŽAJ

1 UVOD 2
1.1 Načini Komunikacije 4
2 PRINCIP RADA KODERA 5
2.1 Kodiranje 5
2.2 Tehnike rada kodera i tehnike kodiranja 7
2.3 Sistem za kodiranje i princip rada 8
2.4 Opis i rad kodera 10
2.5 Opis elemenata kola kodera 11
2.5.1 D Flip Flop 11
2.5.2 T Flip Flop 11
2.5.3 Multiplekser 12
2.5.4 Pomerački Registar 13
3 ZAKLJUČAK 14
4 LITERATURA 15
5 POPIS SLIKA 16
Referentni URL