Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravni organi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Organizacija i rad uprave u jednoj zemlji određeni su odgovarajućim organizacionim normama sadržanim u ustavnim, zakonskim i drugim propisima, koji, između ostalog, normativno regulišu njen položaj i ulogu, njene konkretne organizacione oblike, kao i druga pitanja vezana za njenu unutrašnju organizacionu strukturu, odnose prema drugim državnim organima, odnose prema građanima i drugim nedržavnim subjektima, odnose sa javnošću, ovlašćenja rukovodilaca, akte koje donose, sredstva za rad i dr.

Osim osnovnih obeležja uprave, pojma, položaja i uloge, biće izložene i osnove organizacione strukture, glavni organizacioni oblici organa uprave prema postojećim normativnim rešenjima u Srbiji, kao i osnovne karakeristike organizacionih oblika tzv. nedržavne uprave (javne službe, ustanove, preduzeća).

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 ISTORIJSKI RAZVOJ UPRAVE I UPRAVNOG PRAVA - 3 -
3 OSNOVNI POJMOVI UPRAVNOG PRAVA - 4 -
4 POJAM ORGANA UPRAVE - 5 -
4.1 Organizacija državne uprave u Srbiji - 5 -
4.2 Nedržavna uprava u Srbiji - 6 -
4.3 Položaj i uloga uprave - 6 -
5 UPRAVNI ORGANI - 7 -
5.1 Organi dravne uprave - 7 -
5.2 Karakteristike organa uprave - 10 -
5.3 Lokalna samouprava - 11 -
6 ZAKLJUČAK - 14 -
7 LITERATURA - 15 -
Referentni URL