Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Podbacivanje u školi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD


Psihologija edukacije istražuje zakonitosti organizovanog kognitivnog, psihomotornog i afektivnog učenja kojim se postižu tzv. unutrašnji ciljevi vaspitanja i obrazovanja. Thorndike je osnovao psihologiju obrazovanja te odredio njene zadatke. Godine 1903. je izdao Educational Psychology, trenutak koji se zmatra njenim početkom kao posebne discipline. Sam naziv znači isto kao i edukativna psihologija. Pod tim nazivom podrazumevamo brojne aspekte različitih vaspitno-obrazovnih interakcija, u formalnim i neformalnim situacijama, uzajamno delovanje među pojedincima, delovanje između grupe i pojedinca (društveni ali i biološki faktori koji deluju na individualne psihičke procese i osobine).

Psihologija obrazovanja istražuje psihološke zakonitosti ostvarivanja unutrašnjeg cilja edukacije te psihološke faktore. Unutrašnji cilj obrazovanaj i vaspitanja jesu željene kognitivne, psihomotorne i afektivne promene osobe koje su rezultat organizovanog učenja. Psihološke promene (to su unutrašnji ciljevi obrazovanja i vaspitanja) ne moraju nužno označavati psihološki razvoj osobe.
Psihologija obrazovanja je područje psihologije koje istražuje sve psihološke aspekte vaspitanja i obrazovanja. Psihologija obrazovanja osigurava razumevanje: pojma individualnih razlika, strukture sposobnosti i osnova kreativnosti, prirode motivacije, uzroka i posledica niskog i visokog školskog uspeha, odnosa emocija i učenja, procesa samoregulišućeg učenja, nekih načina rada s darovitim učenicima kao i učenicima s posebnim potrebama, važnosti kvalitetne interakcije učenika i nastavnika za uspešnost procesa učenja i odabranje prikladnih načina (pr)ocenjivanja i merenja učenikovih znanja.

Psihologija obrazovanja sadržajno se može podeliti na dva velika područja: učenje i podučavanje. psihologija obrazovanja pokušava dati odgovor na ova, a i brojna druga pitanja o procesima učenja i poučavanja, faktorima koji deluju na te procese, te načinima na koje se učenje i poučavanje mogu unaprediti. Učenje je proces kojim iskustvo ili vežba proizvode promene u mogućnostima obavljanja različitih aktivnosti. Metode poučavanja su generalizovani obrasci ponašanja sistemski primenjivanih u različitim nastavnim područjima, s ciljem olakšavanja i poboljšavanja ishoda učenja.
Psihologija obrazovanja grana je psihologije (psihologijska disciplina) koja istražuje i proučava psihološku stranu procesa vaspitanja i obrazovanja (Vidović i sar., 2003) Istraživanja u području psihologije obrazovanja: unapređuju teoriju - teorije učenja i poučavanja, motivacije i sl., i unapređuju praksu – kako učenje i poučavanje učiniti što efikasnijim. Psihologija obrazovanja obuhvata spoznaje i teorije iz područja: učenja i motivacije, razvoja dece i adolescenata, psihološkog merenja i procene (znanja, sposobnosti, osobina ličnosti, motivacije).

Pedagoška, edukacijska ili psihologija obrazovanja je grana psihologije koja proučava psihološku stranu vaspitanja i obrazovanja. Glavni cilj psihologije obrazovanje jeste razumeti i unaprediti načine učenja i poučavanja dece ili odraslih (u kontekstu obrazovnog sistema). Psihologija obrazovanja se s obzirom na starost učenika deli na: psihologiju obrazovanja dece, psihologiju obrazovanja mladih, psihologiju obrazovanja odraslih i psihologiju obrazovanja osoba treće životne dobi. Psihologija obrazovanja se s obzirom na mesto realizacije obrazovanja deli na: psihologiju nastave i psihologiju izvannastavnih aktivnosti.
Ključne metrijske karakteristike naučnih istraživanja u psihologiji obrazovanja su: valjanost, pouzdanost, objektivnost i osetljivost.

S A D R Ž A J

UVOD
1 Podbacivanje u školi 4
1.1 Pojam podbacivanja 4
1.2 Razlike između darovitih i nedarovitih podbacivača 6
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL