Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Funkcionalna uspješnost obitelji i školsko postignuće učenika razredne nastave
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
MAGISTARSKI RAD

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


UVOD

Obitelj je prva društvena grupa s kojom se dijete susreće, kojoj pripada. Razvoj djeteta ne može se promatrati odvojeno od obitelji u kojoj dijete živi, koja na njega djeluje, i koje djeluje na nju. Obitelj je zajednica s dubokim i trajnim zajedničkim interesima, čvrstim i trajnim vezama između njenih članova..
Danas gotovo sigurno nema tog mislioca ili naučnika, a vjerojatno ni razboritog čovjeka koji ne bi priznao veličinu značaja koju ima obitelj za pojedinca i za cjelokupno društvo. U porodici postoji složena dinamska sprega odnosa prošlosti, sadašnjosti i budućnosti svakog od njezinih članova.
Funkcije obitelji mogu se odrediti na tri razine: biološkoj, ekonomskom i psiho-socijalnom Iz ovih razina funkcija obitelji proistječu kriteriji za procjenu njene funkcionalnosti, odnosno disfunkcionalnosti:
- personalno funkcioniranje - stupanj zadovoljstva sva kog člana mjestom i ulogom u obitelji;
- bračno funkcioniranje - osjećanje seksualnog i emotivnog zadovoljstva partnera;
- roditeljsko funkcioniranje - pružanje zaštite, razumijevanja, podrške, ljubavi, odgoja i socijalizacije djece;
- socio-ekonomsko funkcioniranje - uspostavljanje i razvijanje obiteljskih vrijednosti, ekonomske stabilnosti, usklađivanje sa širim socijalnim miljeom.

Razlog odabira ove teme leži u vlastitoj spoznaji, važnosti porodice i škole, kao odlučujućih faktora razvoja, uspješnosti, kvalitete i opstanka svakog pojedinca i zajednice u cjelini. Ovaj rad pripada području obiteljske i školske pedagogije i odnosi se na proučavanje utjecaja obiteljskih varijabli – funkcionalnosti, na uspjeh učenika u osnovnoj školi.
Uloga obitelji ima svoj dugi povijesni razvoj. Kroz povijest čovječanstva postojali su razni oblici braka i obitelji, kao i odgovarajući odgojni utjecaji odraslih na mlade.
Današnje obitelji se međusobno razlikuju po nizu osobina (materijalni položaj, obrazovni nivo, mjesto stanovanja, inteligencija, religioznost roditelja, stil vaspitanja itd.) koje imaju direktan utjecaj na uspjeh učenika u školi. To nije nepoznato i kao opća konstatacija uglavnom se prihvaća. Obitelj nije samo najvažnija i primarna sredina neophodna za pravilan razvoj i formiranje djeteta nego ona, prema brojnim pokazateljima i rezultatima istraživanja, trajno određuje uspjeh djeteta u izvanobiteljskom užem i širem okružju. Hoće li jedno dijete biti prihvaćeno u krugu svojih vršnjaka u školi, u nekom izvanškolskom obliku aktivnosti i druženja, te ono što se ovog rada direktno tiče – kakav će biti uspjeh djeteta tijekom školovanja, pa čak i kakav će biti uspjeh pojedinca uopće u životu, izgleda da je dobrim dijelom već trasirano u prvim godinama obiteljskog odgoja.

Sadržaj


UVOD
1.1 Definicije pojmova 6
1.1 Pojam i definicija obitelji 6
1.2 Funkcionalna obitelj 8
1.3 Obiteljski odnosi – dimenzije obiteljske funkcionalnosti 10
2. Teorijske koncepcije o obitelji 12
2.1 Sociološki pristup u izučavanju obitelji 15
2.2 Psihološki pristup u izučavanju obitelji 16
2.3 Interdisciplinarni pristup u izučavanju obitelji 18
2.4 Tipovi obitelji 20
2.5 Rodni odnosi u obitelji 21
2.6 Potpuna obitelj 23
2.7 Moderna obitelj i njene karakteristike 24
2.8 Moderna obitelj i njena reproduktivna uloga 25
3. Hipoteze i očekivani zaključci istraživanja 28
4. Dosadašnja istraživanja 29
II Praktični dio rada 35
5. PRIKAZ PROBLEMA: 35
5.1 Cilj i hipoteze istraživanja 35
5.2 Uzorak ispitanika 36
5.3 Instrumenti istraživanja 36
5.4 Metode rada 38
5.5 Obrada podataka 38
5.6 Varijable 39
5.7 Očekivani naučni doprinos 39
ZAKLJUČAK 41
LITERATURA 42
6. Prilozi 44
6.1 Prilog 1: FACES III (Olson et al.,1985) 44
6.2 Prilog 2. Upitnik za određivanje moralnog razvoja učenika 44
6.3 Prilog 3. Test iz matematike 46
6.4 Prilog br. 4. Test znanja iz hrvatskog jezika 47
Referentni URL