Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organi za zaštitu ustavnosti i zakonitosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Ombudsmani (narodni advokat), štiti gradjane od nesavesnog i nepravednog rada državne uprave i gradjana. Može da se ograniči na republičkom i lokalnom nivou.

Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljdskih i manjinskih prava i slobode. Odluke ovog suda su konačne, izvršne i opšteobavezujuće. Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona medjunarodnih državnih ugovora, statuta, autonomne pokrajine, akata, političkih stranaka, sindikata, kolektivnih ugovora i drugih sa ustavom.

Ustavni sud rešava sukob nadležnosti imedju sudova i drugih državnih organa, odluke o izbornim sporovima, o zabrani rada političkih staranaka, sindikata i udruženja gradjana. Pred ustavnim sudom se vpdo talpzvamo apstraktni spor (nema zainteresovanih stranaka i da se sudi aktima, a ne subjektima). Ustavni sud čini 15 sudija. Mandat im je 9 godina, od toga 5 bira narodna skupština, 5 predsednik republike, a 5 vrhovni sud.

Sudija može biti sa najmanje 40 godina života i 15 godina sudskog iskustva .

Jedno lice može biti izabrano najmanje 2 puta. Prestaje mu dužnost istekom vremena ili na njegov zahtev ili kada ispuni delove za starosnu penziju ili razrešenjem. Ustavni sud donosi odluku većinom glasova svih sudija.
Referentni URL