Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obveznice-diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Vrste obveznica

Postoji više vrsta obveznica, a načini njihovog klasifikovanja su sledeći:
1. Prema načinu obezbeđenja prava iz obveznica:

a. Garantovane obveznice – njima se obezbeđuju sredstva za finansiranje potreba koje su od javnog interesa, a za obaveze emitenta tih obveznica garantuje država. Banke, preduzeća ili neka druga pravna lica ne mogu biti emitenti ovih obveznica.
b. Negarantovane obveznice
c. Hipotekarne založnice – to su obveznice iz kojih su obaveze emitenta obezbeđene hipotekom. Ovu vrstu obveznica emituju isključivo banke radi refinansiranja hipotekarnih kredita (kao obezbeđenje za slučaj da korisnik hipotekarnog kredita nije u mogućnosti da izmiri svoje obaveze u određenom roku).

2. Prema roku dospeća obaveze emitenta:

a. Kratkoročne obveznice – rok dospeća do godinu dana
b. Dugoročne obveznice – rok dospeća duži od godinu dana...

S A D R Ž A J

1 Uvod 3
1.1 Pojam obveznice 3
1.2 Vrste obveznica 4
Prihod kod obveznica 5
1.3 Obveznica vs. Akcija 5
1.4 Kratkorocne drzavne obveznice 5
1.5 Obveznice-dugorocne hartije od vrednosti 6
1.6 Nominalna, knjigovodstvena I trzisna vrednost obveznice 9
1.7 Klauzule kod obveznica 9
1.8 Kamatna stopa kod obveznica 10
1.9 Cena obveznica 10
2 Obveznice Republike Srbije 11
2.1 Pojam i karakteristike obveznica Republike Srbije – obveznice stare devizne štednje 11
2.2 Konverzija deviznih štednih uloga građana u obveznice R e p ub Repu Republike Srbije 14
2.2.1 Štedna knjižica ili obveznica 15
2.3 Izmirenje obaveza RS prema NBS – dugoročne obveznice 15
2.4 Upotreba obveznica Republike Srbije 16
2.5 Formiranje cena obveznica 18
2.6 Kako trgovati obveznicama 20
2.7 Efekti kupovine i prodaje obveznica RS – operacije na o tv ore no otvorenom tržištu 21
2.8 Trgovanje obveznicama Republike Srbije na Beogradskoj b er b berzi 27
2.9 Tabela 18: Obveznica serije A 2010 32
3 Literatura 39
4 ZAKLJUČAK 40

Referentni URL