Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Rad u grupi - esej
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD


Da bi došli do grupe i predstavljanja tematike rada u grupi, pođimo od tima.
Tim predstavlja oblik formalne organizacije zajedničkog radnog ili poslovnog procesa koji povezuju određeni ciljevi i interesi članova, zajednička misija i zadaci. Timovi u organizaciji su nastali šezdesetih godina prošlog veka, kao posledica evolucije klasične organizacije preduzeća, njene organizacione i upravljačke strukture. U okviru timova kao organizacionih oblika obavljanja poslova obezbeđuje se pozitivna sinergija, efekat zajedničkog rada i na taj način porast organizacionih performansi preduzeća, kao što su produktivnost i efikasnost.
Postoje razne definicije tima. Tako, (Janošević, 2006.) ističe da je tim grupa ljudi koji rade međuzavisno, koji su angažovani za ostvarivanje zajedničkog cilja i kao tim postižu visok rezultat. Jovanović i Živković (2007) definišu tim kao grupu čiji članovi poseduju komplementarne veštine, angažovani su za zajedničku svrhu i ciljeve performansi za čije ostvarivanje razvijaju zajednički pristup i zajednički su odgovorni.
Tim se može definisati kao formalna grupa čiji članovi imaju komplementarne veštine, koji su privrženi zajedničkim radnim ciljevima i zadacima za koje se smatraju odgovornim.
Kako ćemo tim iz ove definicije da razlikujemo od pojma grupe?
Pretpostavka uspešnog timskog rada je da članovi tima sebe percipiraju kao društvenu grupu u okviru organizacije. Prvo, timovi su brojčano znatno manji od grupa. Grupu može činiti jako veliki broj ljudi, dok je za tim taj broj znatno manji, idealno je od četiri do šest. Iskustvo pokazuje da su se najuspešnijim pokazali timovi koji su po broju članova relativno mali. Kada tim ima više od optimalnog broja članova, na primer deset ili dvanaest, postaje veoma teško da se usklade interesi svih članova i da se obezbedi dominacija timskog naspram individualnih ciljeva. Drugo, pretpostavka uspešnog timskog rada je dobro izveden proces selekcije kandidata za članove tima, koji za grupu i grupne procese nema veliku važnost. Timovi uvek imaju jasan razlog svoga postojanja i za njihovu efikasnost je od ključnog značaja da prilikom selekcija i regrutacije članova izbor padne na kandidate koji poseduju odgovarajuće sposobnosti i veštine: tehničke, analitičke ili interpersonalne. Treće, članovi tima kroz dinamičnu interakciju razmene znanja i kreativno suprotstavljanje ideja nastoje da ostvare cilj radi koga su okupljeni, dok članovi grupe svoj cilj nastoje da ostvare kroz zajedništvo koje potiče iz konformizma u grupi. S tim u vezi, performanse grupe predstavljaju sumu individualnih rezultata članova grupe i ne postoji pozitivan sinergetski efekat koji se u slučaju timskog rada redovno javlja. Koordinirani individualni napori članova tima dovode do toga da ukupni rezultati tima budu veći od prostog zbira individualnih rezultata članova tima.
U osnovi koncepcije timova je pristup da su tim i njegov učinak neraskidivo povezani. Učinak u timovima zavisi od individualnih doprinosa i od proizvoda kolektivnog rada, odnosno zajedničkog rezultata članova tima koji rade u grupi. Timovi se raspoznaju prema svojim karakterističnim obeležjima (performansama), a u organizacionom pogledu oni su sredstvo za ostvarenje postavljenih ciljeva preduzeća.

Sadržaj

UVOD
1.1 Psihološke osnove grupnog rada 2
1.2 Psihološke osnove nastanka grupa 2
1.3 Odnosi i komunikacija u malim grupama 3
ZAKLJUČAK 4
LITERATURA 4
Referentni URL