Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Preventivna uloga interne revizije u optimiziranju rizika poslovanja u budućnosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Obavljanje revizije finansijskih izveštaja u našoj zemlji vrši se u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (International Standards of Auditing – ISA) koje donosi Odbor za međunarodne standarde revizije i uveravanja (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) pri međunarodnoj federaciji računovođa. Cilj revizije finansijskih izveštaja je da omogući revizoru da izrazi mišljenje da li su finansijski izveštaji, po svim bitnim pitanjima, sastavljeni u skladu sa identifikovanim okvirom za finansijsko izveštavanje.

Okvir za finansijsko izveštavanje, koji je istovremeno i kriterijum za izražavanje mišljenja revizora, mogu da budu :

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI);
nacionalni računovodstveni standardi ilidrugi zvaničan i celovit okvir usvojen za finansijsko izveštavanje i naznačen u finansijskim izveštajima društava – zakonski i podzakonski propisi.

•Dostavljanje mišljenja ovlašćenog revizora Narodnoj banci Srbije i Agenciji za privredne registre:

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, obveznici revizije imaju obavezu da mišljenje ovlašćenog revizora o godišnjem računu dostave Narodnoj banci Srbije i Agenciji za privredne registre najkasnije od 30. Septembra za prethodnu godinu.
Matično pravno lice je dužno da dostavi mišljenje ovlašćenog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima NBS i APR najkasnije do 31. oktobra. Obim dostavljanja zavisi od toga da li je izvršena korekcija finansijskih izveštaja.
Ako nije izvršena korekcija finanijskih izveštaja, dostavlja se mišljenje ovlašćenog revizora – za NBS u originalu, a za APR može i overena fotokopija, izjava zakonskog zastupnika o usvajanju finansijskih izveštaja i o usvajanju revizorskog izveštaja.
Ako jeste izvršena korekcija finansijskih izveštaja, dostavljaju se korigovani finansijski izveštaji - svi obrasci, mišljenje ovlašćenog revizora i dodatna prateća dokumentacija - podaci o licu odgovornom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja i obaveštenje o razvrstavanju, ako je usled korekcije došlo do promene u veličini pravnog lica.
Da bi ukazali na činjenicu da se radi na poboljšanju ukazaćemo i na usvajanje Zakona o tržištu kapitala koji će omogućiti da se strani investitori lakše opredeljuju za ulaganje u našu zemlju, a o njegovoj primeni i rezultatima govoriće se kroz vreme koje je pred nama.
U Službenom glasniku RS broj 31 od 9. maja 2011. godine objavljen je novi Zakon o tržištu kapitala, kojim je navedeno da je zakonodavac sledio bazične prinipe i standarde EU, broj 2004/39/EC – direktiva o tržištima finansijskih instrumenata, direktiva broj 2004/109/EC – harmonizacija zahteva za transparentnost u vezi sa informacijama o izdavaocima čije su hartije od vrednosti primljene na regulisano tržište.

Sadržaj

UVOD
1.1 Pojam, komponente i vrste interne kontrole 3
1.2 Interna revizija – osnovna saznanja 8
1.3 Zahtevi pred internom revizijom u savremenom poslovnom okruženju 10
1.4 Preventivno delovanje interne revizije u anticipiranju budućih rizika 14
1.5 Izloženost riziku od kriminalnih radnji 17
1.6 Izloženost riziku uticaja životne sredine na finansijske izveštaje 23
ZAKLJUČAK 27
LITERATURA 28
Referentni URL