Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Investicioni portfolio banaka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

УВОД

Инвестиције су најважнији чинилац економског раста, развоја и укупног благостања једне банке. Обим инвестиција банака, извора из којих се формирају, економске структуре, а посебно од ефикасности њихове употребе најнепосредније зависи темпо раста друштвеног производа и националног дохотка, њихов апсолутни ниво, као и њихова агрегатна величина пер капита.
Економски раст и развој сваког друштва зависи од количине расположиве акумулације формиране из текуће расподеле националног дохотка, од допунске акумулације из иностранства, као и од висине амортизације намењене улагањима у проширење постојећих или изградњу нових производних капацитета, односно у креирање економских активности.
Процес развоја једне привреде темељи се на могућности формирања средстава из којих се инвестира у поједине привредне организације, односно њихове објекте, опрему и обртна средства.
На самом почетку треба направити разлику између инвестиција банака и акумулације. Инвестиције обухватају сва издвајања из годишње производње у сврху улагања, док акумулација представља део друштвеног производа односно новостворене вредности тј националног дохотка, који се користи да би се уложило у сврху проширења производње тј. да би се обезбедили материјални фактори производње.
Могућност улагања претпоставља постојање акумулације, тј. створених и одвојених средстава из којих се може подмирити проста и проширена репродукција средстава. Овде се ради о зависности између акумулације, која је настала унутар националног дохотка, и инвестиција банака.
Претпоставимо да развој привреде једне нације зависи о могућности стварања већег или мањег националног дохотка, а тиме и о могућностима за акумулацију, која обезбеђује улагања у постојећа и нова средства. По Карл Марксу акумулације су основа економског раста и стварања друштвеног богатства.Оно што карактерише инвестиције јест кориштење и извора који премашују новостворену вредност, као и остваривање проширене репродукције без акумулације.
Иако постоји функционална веза између инвестиција банака и акумулације, оно што их разликује јест то што код инвестиционе потрошње основна питања се односе на обим и структуру као и економске ефекте инвестиција банака, док је код акумулација тежиште на генераторима и методама формирања средстава за проширење материјалне основе привређивања.
Да бисмо боље разумели инвестиције банака потребно је да схватимо улогу и значај инвестиција банака, данашњу инвестициону политику као и размештај инвестиционих објеката у простору.

САДРЖАЈ

УВОД
1 Инвестициони портфолио банака 3
1.1 Планирање инвестиционих одлука 4
1.2 Инвестиције банака и привредни развој 6
2 Инвестициона политика банака 6
2.1 Карактеристике инвестиционог портфолија банака 6
2.2 Анализа инвестиционих пројеката 7
3 Оцена инвестионог пројекта банака 8
3.1 Управљање инвестиционим портфолијом банке 8
3.2 Стратегија улагања у хартије од вредности 9
ЗАКЉУЧАК 10
ЛИТЕРАТУРА 12
Referentni URL