Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istorijat prava svojine - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Imovinsko pravo je grana prava koja se bavi formama vlasništva i zaštite pokretne i nepokretne imovine.
Pravo na imovinu je skraćeni naziv prava svakoga lica (i fizičkog i pravnog), na zaštitu od akata kojima se ukidaju ili ometaju imaočeva prava korišćenja i raspolaganja.
Štiti se samo pravo na postojeću imovinu a ne pravo da se stiče imovina inter vivos ili mortis causa. Takođe se ne štiti pravo na određeni životni standard, nego je to pravo svakoga da mu se imovina zaštiti od ometanja države.
To je u stvari pravo na mirno uživanje u svojoj imovini.
Predmet zaštite prava na imovinu su sva stvarna prava, pre svega pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima.
Tu su uključena i druga apsolutna prava. U ovaj krug imovinskih prava svrstavaju se i relativna (obligaciona) prava, na primer prava iz ugovora o zakupu.
Dakle, pod ovaj pojam mogu se uključiti sva prava koja se mogu novčano izraziti.
Tokom procesa internacionalizacije ljudskih prava, ovo pravo je predstavljalo jedno od onih oko kojih su se vodile najžešće rasprave.
Zato je i do danas ostalo nedovoljno međunarodnopravno zaštićeno, iako ga izričito priznaju :
- Univerzalna deklaracija,
- Američka konvencija,
- Afrička povelja i
- Prvi protokol uz Evropsku konvenciju.
Predmet tih debata predstavljalo je pravo svojine, još u Francuskoj revoluciji proglašena za neprikosnoveno i sveto pravo čoveka.
Nju su marksistički ideolozi i socijalističke zemlje smatrali za štetnu i nepo¬trebnu.
Poznato je šta se dešavalo u procesima kolektivizacije i nacionalizacije, koji su usledili posle Oktobarske revolucije u Rusiji. Toga nije bila pošteđena ni naša zemlja posle Drugog svetskog rata.
S druge strane, pravo svojine se našlo na udaru nerazvijenih zemalja koje su proces dekolonizacije propratile mnogobrojnim nacionalizacijama.
Tako se i desilo da pravo na imovinu, usled hladnoratovskih napetosti, nije garantovano ni u jednom od paktova o ljudskim pravima, a da je formulacija koja je prihvaćena u Univerzalnoj deklaraciji dosta neprecizna.
Napori da se zaštiti svojina na univerzalnom planu nastavljeni su, ali u drugom smeru.
Predmet ovog diplomskog rada biće istorijat prava svojine.
U prvom delu rada, govoriće se o nastanku prava svojine, pojmu, suštini i oblicima svojine koji su postojali i koji su se razvijali tokom istorije.
U drugom delu rada naglasak će biti na pravu svojine u imovinskom rimskom pravu odnosno imovinskom pravu starog Rima. U ovom delu govoriće se o:
- oblicima svojine koji su postojali u Rimu,
- načinima sticanja prava svojine kao i
- o zaštiti i
- prestanku prava svojine u imovinskom rimskom pravu odnosno imovinskom pravu starog Rima....

S A D R Ž A J


1 UVOD 4
2 Istorijat prava svojine 5
2.1 Nastanak prava svojine 5
2.2 Pojam, suština i oblici svojine 5
2.3 Istorijski oblici kolektivne svojine 9
2.3.1 Neeksploatatorska kolektivna svojina 9
2.3.2 Eksploatatorska kolektivna svojina 11
2.4 Opšti društveni uslovi nastanka privatne svojine 12
2.5 Kolektivnokapitalistička svojina – uslovi njenog nastanka 14
2.6 Državnosocijalistička svojina – nastanak i razvoj 15
3 Pravo svojine u imovinskom rimskom pravu 17
3.1 Pojam i vrsta svojine 17
3.1.1 Postanak prava privatne svojine 17
3.1.2 Pojam privatne svojine 18
3.1.3 Ograničenja prava privatnih sopstvenika 19
3.2 Vrste privatne svojine 20
3.2.1 Kviritska svojina 21
3.2.2 Bonitarna svojina 21
3.2.3 Nudum jus Quiritium 22
3.2.4 Provinciska svojina 23
3.2.5 Susvojina (condominium) 23
3.3 Načini sticanja svojine 24
3.3.1 Javni načini sticanja svojine 25
3.3.1.1 Venditio sub hasta ili venditio sub corona 25
3.3.1.2 Podela zemljišta 26
3.3.1.3 Presuda u deobenim sporovima 26
3.3.1.4 Sticanje svojine po zakonu 26
3.3.2 Privatni načini sticanja svojine 26
3.3.2.1 Mancipatio 26
3.3.2.2 In jure cessio 28
3.3.2.3 Održaj (usucapio) 28
3.3.2.4 Zastara (praescriptio) 30
3.3.3 Načini sticanja svojine po jus gentium – a 31
3.3.3.1 Traditio 31
3.3.3.2 Occupatio 33
3.3.3.3 Thesaurus 34
3.3.3.4 Priraštaj 34
3.3.3.5 Prerada (specificatio) 36
3.3.3.6 Smeša stvari 36
3.3.3.7 Prisvajanje plodova 36
3.4 Zaštita i prestanak prava svojine 37
3.4.1 Zaštita svojine 37
3.4.2 Sredstva za zaštitu kviritskog sopstvenika 38
3.4.3 Sredstva za zaštitu bonitarnog sopstvenika 39
3.4.4 Posebna sredstva za zaštitu sopstvenika 40
3.4.5 Prestanak prava svojine 41
4 ZAKLJUČAK 42
5 LITERATURA 44


Referentni URL