Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kontrola poslovanja prometnih poduzeća - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi.
65000 Gotovih radova spremnih za download.
Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


1. UVOD


Ispunjavanje zahteva za zadovoljavajućom dobiti, finansijskom ravnotežom, visokom uposlenošću kapaciteta kao i postizanjem adekvatnog kvaliteta, predstavljaju savremene izazove za menadžment svih preduzeća, pa tako i specijalizovanih preduzeća.
Savremeni uslovi poslovanja iziskuju uspostavljanje instrumenata koji će menadžmentu olakšati vođenje poslovanja u preduzeću. Svako pojedinačno preduzeće mora se boriti za rešavanje nastalih problema i to razvojom unutrašnjih mehanizama. Jedan od načina za njihovo rešavanje jeste kontrola - kontroling koji ima zadatak da omogući menadžmentu brže prilagođavanje i rešavanje novonastalih problema.
Jednu od definicija kontrolinga postavio je Rajhman, koji posmatra kontroling kao:"podršku upravljačkim strukturama preduzeća, koja služi pribavljanju informacija, kao i obradu informacija za izradu plana, koordiniranje i kontrolu; to je sistematska podrška za poboljšanje kvaliteta donošenja odluka na svim nivoimauprave preduzeća, oslonjena na računovodstvene i ostale informacije".
Iz ovoga proizilazi uloga kontrolinga, odnosno kontrolera kao knjigovodstvenog savetnika. Stručnjak za knjigovodstvo postaje kontroler onog momenta kada njegova knjigovodstvena usluga prestaje da bude samo dokument prošlosti i postaje odskočna daska za ideje koje će davati menadžerima u vezi sa poslovanjem u budućnosti.
Kako bi se omogućila adekvatna informaciona osnova za kontroling, odnosno uspostavljanje modela kontrolinga u prometnim poduzećima, neophodno je postaviti i omogućiti primenu adekvatnog kontrolnog sistema. Bez kvalitetno postavljenog internog kontrolnog sistema nema kvalitetne funkcije kontrolinga, odnosno bez adekvatnog delovanja kontrolnog sistema nema adekvatnog delovanja funkcije kontrolinga. Kontroling doprinosi njihovom međusobnom usklađivanju i integrisanju u ciljeve preduzeća.

SADRŽAJ


1. UVOD
1.1. INTERNA KONTROLA 3
2. POJMOVNO ODREĐENJE KONTROLINGA 4
2.1. KONTOLING POSLOVANJA PROMETNIH PODUZEĆA 6
2.2. ULOGA KONTROLORA 7
3. UVOĐENJE I REZULTATI KONTROLE POSLOVANJA PROMETNIH PODUZEĆA 9
3.1. STVARANJE ORGANIZACIJE KONTROLINGA 9
4. ZAKLJUČAK 12
5. LITERATURA 13
POPIS ILUSTRACIJA:
slika 1 Proces kontrole 5
slika 2 Kontroling nad svim poslovnim procesima 6
slika 3 Podela posla između menadžera i kontrolera 9
slika 4 Kombinovana integracija kontrolinga u prometnom poduzeću 10
slika 5 Decentralna integracija kontrolinga u prometnom poduzeću 11
slika 6 Centralna integracija kontrolinga u organizacionu strukturu prometnog poduzeća 11

Tabela 1 Podela uloga Menadžer - Kontroler 8
Referentni URL