Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga deviznog kursa u savremenoj privredi - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

U proteklih sto godina, međunarodne finansije zabeležile su brz, a u određenim periodima i, veoma buran razvoj. Periode kalmi u funkcionisanju finansijskih tržišta, zamenjivali su periodi velikih finansijskih kriza i, potresa. Tokom posmatranog perioda, nacionalna finansijska tržišta, sve više su gubila atribut nacionalnosti i, sve više postajala deo globalnog, svetskog, finansijskog tržišta. Samim tim, privredni rast i razvoj pojedinačnog ekonomskog entiteta, nije više mogao da zavisi samo od akcija preduzetih od kreatora ekonomske politike tog ekonomskog subjekta. Novi, kompleksni odnosi u međunarodnim finansijama, usled kontinuiranog procesa razvoja, finansijske globalizacije i finansijske integracije nacionalnih ekonomija, postavili su nove zahteve i zadatke pred ekonomsku teoriju, koja je trebalo da objasni delovanje različitih ekonomskih sila i različitih mehanizama uticaja.
Poslednji događaji ukazuju da pored uticaja unutrašnjeg okruženja na inflaciju, važan faktor predstavljaju i uticaji iz ekstemog okruženja. Stoga je od posebnog značaja, u ekonomskoj politici i nauci, poznavanje mehanizma uticaja promene deviznog kursa na cene. Namemo smo naveli cene kao opštu kategoriju, jer teorija razlikuje uticaj promene deviznog kursa na uvozne cene i opšti nivo cena. Mehanizam uticaja promene deviznog kursa na uvozne cene podrazumeva proučavanje relacije devizni kurs –cene sa mikro aspekta, gde se uticaji deviznog kursa na uvozne cene prenose direktnim kanalima. Sa druge strane proučavanje mehanizma uticaja promene deviznog kursa na inflaciju spada u domen makro analize koja obuhvata kako direktne tako i indirektne kanale prenosa uticaja promene deviznog kursa. Razlika između mehanizma uticaja promene deviznog kursa na uvozne cene i inflaciju, posebno je bitna sa stanovišta efekta preusmeravanja tražnje sa uvoznih na domaće proizvode. Potpun i brz mehanizam promene deviznog kursa na cene uvoznih proizvoda povećava efekat preusmeravanja tražnje sa uvoznih na domaće proizvode, dok potpuniji i brži mehanizam promene deviznog kursa na inflaciju smanjuje efekat preusmeravanja tražnje sa uvoznih na domaće proizvode.
U dosadašnjim istraživanjima iz ove oblasti fokus istraživača uglavnom je bio na proučavanje mehanizma uticaja promene deviznog kursa na cene uvoznih proizvoda u industrijski razvijenim zemljama. Takođe, proučavanje mehanizma uticaja deviznog kursa na inflaciju posmatrać emo i u slučaju zemalja koje primenjuju režim fiksnog deviznog kursa, što do sada nije bilo uobičajen slučaj u praksi, jer je u režimu fiksnog deviznog kursa promena deviznog kursa jednaka nuli.


Sadržaj

UVOD
1 POJAM DEVIZNOG KURSA 3
1.1 Struktura finansijskog tržišta 4
1.2 Devizno tržište 5
1.3 Devizni sistem i karakteristike 9
2 ULOGA DEVIZNOG KURSA U SAVREMENOJ PRIVREDI 10
2.1 Pojam i funkcije deviznog kursa 10
2.2 Vrste deviznih kurseva 14
2.3 Uloga deviznog kursa 17
2.3.1 Merenje izloženosti na promenu deviznih kurseva 23
2.3.2 Mogućnosti predviđanja deviznog kursa 24
2.3.3 Devalvacija deviznog kursa 25
2.3.4 Devalvacija i devizni kurs 26
ZAKLJUČAK 30
LITERATURA 32
Referentni URL