Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Socijalni razvoj porodice od prvobitne civilizacije do savremene civilizacije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

УВОД
Од кад постоје као свесна бића људи су живели у колективима, већим или мањим, више или мање организованим. Некад су то биле: хорде, родови и племена, а касније народне и националне заједнице. Из таквих облика живљења формирале су се разне друштвене групе, једна од њих је и породица. У овом раду фокусираћемо се на породицу као друштвену групу. У свакој друштвеној групи обавља се одређени број људских делатности које су потребне да би се могли одржати чланови те групе. Егзистенција људи је немогућа изван колектива. У различитим друштвеним системима постојале су и постоје различите друштвене групе, како по врсти, тако и по опсегу. Оно што битно карактерише сваку друштвену групу јесу делатности и процеси који се обављају у њој. Друштвену групу можемо дефинисати као групу људи који су повезани обављањем одређених друштвених делатности помоћу одређених средстава за рад, ради задовољења својих потреба. Појам друштвене групе обухвата следеће елементе:
• људи,
• друштвени процеси,
• односи у које ступају,
• средства којим обављају делатности и
• резултати које та група остварује.
Основни критеријум за разврставање друштвених група је врста друштвених делатности, односно функција које преовладавају у некој групи. У свакој групи обављају се најмање двије делатности: По томе које делатности преовладавају, ту групу сусрећемо у систему коме припададају све друштвене групе у којима преовладавају те делатности. Тако нпр. породицу ћемо сврстати у едукативно-економску друштвену групу. То не значи да се у њој одвијају само ове две делатности, али оне преовладавају. Друштвене групе у којима се обављају две или више друштвених делатности, али не све или не већина, које ради тога нису довољне саме себи што значи да њихови чланови не могу самостално егзистирати у оквиру те друштвене групе називамо парцијалним друштвеним групама. Оне друштвене групе у којима се обављају све или бар већина друштвених делатности и које су довољне саме себи што значи да могу самостално егзистирати називамо глобалне друштвене групе.
На почетку људског друштва није било разлике измедју брака, породице и друштва (хорда). Касније се брак издваја из породице и друштва и све више добија значај. Измедју моногамног облика брака и породице постоји очигледна квантитативна разлика. Савремени двовалентни брак садржи две стране: мужа и жену, а породица у ужем смислу и нихову децу. У ширем смислу породица обухвата родитеље, њихову децу и ближе и даље сроднике. Док се брак своди само на трајање сексуалне везе лица супротних полова, дотле породица укључује и сексуалне и репродуктивне везе. Брак претходи породици и представља њену основу. Чим у браку додје до радјања деце тада настаје породица.

Садржај

УВОД
1.1 Породица 6
1.1.1 Породични услови 7
1.1.2 Васпитање у породици 9
1.2 Развој породице 11
1.3 Предмет и методи социологије породице 12
1.3.1 Социолошке методе 12
1.3.2 Опште универзалне методе 12
1.3.3 Мултидисциплинарна, синтетичка метода 13
1.4 Институционални оквир породице и породица као људска заједница 13
1.5 Однос породице, брака, сродства и домаћинства 14
1.6 Најважнији историјски типови породице 14
1.7 Настанак породице из родовске заједнице 15
1.7.1 Породица крвног сродства 16
1.7.2 Пуналуа породица 16
1.7.3 Породица парова 16
1.7.4 Структура модерне породице 17
1.7.5 Функционална породица 17
1.7.6 Дисфункционална породица 18
1.8 Породичне функције и социјализација породице 18
1.9 Функције породице 19
1.9.1 Емотивна функција 19
1.9.2 Репродуктивна функција 20
1.9.3 Економска функција 20
1.9.4 Функција пружања заштите 21
1.9.5 Васпитна и образовна функција 22
1.9.6 Функција забаве и разоноде 22
1.10 Класификација породице 23
1.10.1 Патријахална породица 25
1.10.2 Малограђанска породица 26
1.10.3 Савремена породица 26
1.11 Породични односи 27
1.11.1 Дезорганизација породичних односа 28
1.12 Теорије о породици 29
ЗАКЉУЧАК 32
ЛИТЕРАТУРА 34
Referentni URL