Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pravo na imovinu u praksi evropskog suda za ljudska prava - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Evropski sud za ljudska prava nije vrhovni sud u odnosu na pravosudne sisteme država ugovornica. Sud ne može menjati odluku koju su donijele ili usvojile javne vlasti ili domaći sudovi, niti može davati uputstva zakonodavnim telima, niti obavlja bilo kakav apstraktni nadzor nad domaćim zakonodavstvom ili pravosudnom praksom. Sud isključivo ispituje konkretne predstavke, da bi ustanovio da li je došlo do kršenja zahteva Konvencije. Sud nema ovlašćenja da poništava odluke domaćih vlasti, niti da nalaže mere koje izazivaju takve posledice. Sud, međutim, može naložiti''pravično zadovoljenje''u formi novčane kompenzacije za materijalnu i nematerijalnu štetu, kao i naknadu svih troškova podnosioca predstavke čija je predstavka bila uspešna.

Iako su presude Suda obavezujuće samo u odnosu na državu koja je u datom predmetu odgovorna strana, značaj presuda Suda često prevazilazi državne granice i utiče na zakonodavtsvo i sudsku praksu i drugih država potpisnica Konvencije. Evropski sud za ljudska prava očekuje da principi koje Sud utvrdi u bilo kojoj svojoj presudi budu primenjeni iu svim državama ugovornicama. Suštinu tumačenja i primene odredaba Konvencije Sud je utvrdio u svojih više od 2500 presuda. Dok se Sud u ranom periodu prioritetno bavio utvrđivanjem principa, smernica i pravnih stavova koji su najznačajniji za primenu Konvencije, u kasnijem periodu Sud je nastavio da gradi svoju pravnu praksu na osnovu ranije donetih presuda, tako da pravna praksa konstantno evoluira uzimajući u obzir postignuti razvoj i napredak unutar evopskih društava.

Kao što je i napred naznačeno, ova praksa, bazirana na primeni precedenta, donesenog u pojedinačnom predmetu, obavezuje Sud da prilikom odlučivanja u kasnijim predmetima uzima u obzir prethodno donesene presude u sličnim predmetima, što Sud uvek i čini sa posebnom pažnjom. Samo postojanje ozbiljnih novih osnova može dovesti do različite odluke u odnosu na prethodno utvrđene precedente. Sud jasno vodi računa o tome što je već rečeno u ranijim presudama, ali ga to potpuno ne obavezuje.

Sadržaj

UVOD
1 Evropski sud za ljudska prava i pravo na imovinu 4
1.1 Izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava 4
1.2 Pravo na imovinu 8
2 Član 1 Protokola br. 1 Evropske Konvencije o ljudskim pravima 12
2.1 Drugi članovi Konvencije i Protokola 18
3 Principi uživanja imovine 27
3.1 Mešanje u pravo na imovinu 31
3.2 Odšteta 34
4 Specifičnosti istočne Evrope 36
4.1 Zahtevi za restituciju 36
4.2 Posebno zaštićeno stanarsko pravo 40
4.3 Penzijska prava i druga socijalna davanja 43
4.4 Banke 44
4.5 Porezi 47
ZAKLJUČAK 48
LITERATURA 49
Referentni URL