Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Motivacija zaposlenih u bankarskom sektoru srbije -diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Opšte zadovoljstvo poslom povezano je sa motivacijom za rad. Stoga je bitno osvrnuti se na zadovoljstvo poslom koje zavisi od sledećih faktora: sigurnosti zaposlenja, sadržaja posla, mogućnosti napredovanja u poslu, zarade, uslova rada, međuljudskih odnosa, načina upravljanja itd. Zadovoljstvo poslom izraženo kroz stavove prema poslu, uzima se kao pouzdan indikator motivacije za rad. Faktori zadovoljstva poslom su istovremeno i faktori motivacije za rad. Pod zadovoljstvom poslom podrazumeva se emotivna usmerenost i vezanost radnika za posao. To je emotivna reakcija individue na bitne aspekte posla. Emotivni ton je srazmeran doživljenim, povoljnim i nepovoljnim elementima posla i radne situacije.

Brojna su mišljenja po kojima se zadovoljstvo poslom određuje kao opšti stav prema poslu. Zadovoljstvo ili nezadovoljstvo poslom je generalizovano iskustvo vezano i za same sadržaje posla, okolnosti pod kojima se obavlja i organizuje u celinu. Nisu retka shvatanja koja polaze od toga da je motivacija ono što se nalazi na početku nekog ponašanja, ono sa čim individua startuje u određeni posao, a da je zadovoljstvo ono što se pojavljuje na kraju u obliku nagrade za određeno ponašanje.

Zadovoljstvo ili nezadovoljstvo je psihičko stanje koje se javlja kao posledica uspešno ili neuspešno obavljenog posla. Posledica su i nagrade ili sankcije koje prate određeni radni rezultat. U praksi se vrlo često sreću pojedinci koji su u značajnoj meri nezadovoljni poslovima koje obavljaju, ali su i pored toga, vrlo produktivni, ostvaruju i premašuju radnu normu i ne narušavaju radnu disciplinu. Iz radnih rezultata, odnosa prema ciljevima organizacije, ali i podataka o subjektivnoj motivisanosti zaključuje se da su i snažno motivisani za rad. Još su češći i obrnuti primeri ovog odnosa. Pojedinci su zadovoljni poslom koji imaju, njegovim statusom, pratećim sadržajem, materijalnim i socijalnim obezbeđenjem, ali su i pored sposobnosti i znanja kojima raspolažu neproduktivni.

Razlog tome treba tražiti u nedovoljnom podsticaju na rad. Pojedinci su zadovoljni poslom i statusom, ali nemaju podsticaje za rad, jer se radni rezultati ne cene, nisu društveno vredni, vrednovani su drugi aspekti ponašanja, organizacija i sredina ne traže radne rezultate, potrebe koje su vezane za rad su zadovoljene i sl.. Zbog toga je neophodno potpuno razdvajanje pojmova zadovoljstva, odnosno nezadovoljstva poslom od motivacije za posao. Faktori konteksta posla nisu od posebnog značaja za motivaciju za rad. Svojim ponašanjem pojedinac ne može da poveća njihovo prisustvo ili zadovoljenje svojih potreba kroz njih.

Sadržaj

UVOD
2 Motivacija – pokretač ljudskih aktivnosti 4
2.1.1 Teorije sadržaja motivacije 5
2.1.2 Teorije procesa motivacije 13
3 Korelacija motivacije i performansi 19
3.1 Nacionalna kultura i motivacija 24
3.2 Poslovna etika i kultura organizacije 25
3.2.1 Osnovne komponente organizacione kulture 26
3.2.2 Osnovni tipovi organizacione kulture 27
3.2.3 Organizaciona kultura i stilovi menadžmenta 28
3.2.4 Organizaciona kultura i klima preduzeća 30
3.3 Dimenzije motivacije 31
3.3.1 Motivatori - činioci koji deluju na motivacije pojedinca 32
4 Motivacija zaposlenih u bankarskom sektoru Srbije 34
4.1 Pojam i funkcija banke 34
4.2 Specifičnosti motivacije zaposlenih u bankarskom sektoru 39
4.3 Usavršavanje kao deo motivacije u bankarskom sektoru 42
4.4 Nagrađivanje i motivisanje zaposlenih 44
4.4.1 Tradicionalni pristup nagrađivanju zaposlenih 44
4.4.2 Savremeni pristup nagrađivanju zaposlenih 44
5 Kompenzacija kao oblik motivacije u bankarskom sektoru Srbije 48
5.1 Materijalne kompenzacije 48
5.1.1 Sistem stimulativnih zarada u organizacijama 51
5.1.2 Aktivnosti menadžera u procesu stimulativne raspodele ličnih dohodaka zaposlenih 53
5.2 Nematerijelne kompenzacije 57
5.2.1 Napredovanje kao oblik nematerijalne kompenzacije 63
6 Praktični primeri motivacije zaposlenih u bankarskim sektoru Srbije 66
6.1 Komercijalna banka 66
6.2 Volksbank 68
ZAKLJUČAK 70
LITERATURA 74

LISTA SLIKA, TABELA I DIJAGRAMA
Slika 1: Međuzavisnost motivacije i radnog učinka 6
Slika 2: Upravljanje savremenog mendžera 56
Slika 3: Sistem motivaciskih strategija u funkciji podizanja radne uspešnosti 61

Tabela 1: Vrste posla prema Hertzbergu 33
Tabela 2: Vrste kompenzacija 48
Tabela 3: Materijalne kompenzacije zaposlenih 49
Tabela 4: Motivacijski programi 55
Tabela 5: Vrste upravljanja 56

Grafikon 1: Anketa zaposlenih kao sistem za stimulaciju 59
Grafikon 2: Nematerijalna stimulacija zaposlenih 60
Referentni URL