Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronsko bankarstvo u Srbiji - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Nikada u istoriji bankarskog poslovanja nisu učinjene tako velike i korenite promene kao za poslednjih tridesetak godina. Pojava plastičnog (kartice) i digitalnog novca učinili su preokret ka potpunoj dematerijalizaciji i virtuelizaciji novca. Internet, e-bankarstvo i mobilno bankarstvo su doveli do toga da je banka izašla iz svojih prostorija. Kroz istoriju korisnik je uvek morao da odlazi u prostorije banke kako bi obavio posao. Danas banka dolazi u kuću korisnika ili na njegovo radno mesto. Mobilno bankarstvo ide korak dalje prenosi bankarske poslove u džep korisnika potpuno nezavisno od lokacije na kojoj se on nalazi.
Izražena deregulacija u bankarskom sektoru, kao i sve veći značaj informacionih i komunikacionih tehnologija doveli su do uvođenja novih kanala distribucije bankarskih usluga, odnosno elektronskog bankarstva i Internet bankarstva kao njegovog najizraženijeg oblika. Razvoj informacionih tehnologija je omogućio transformaciju klasičnog bankarstva, koje se ogleda u prenošenju informacija u realnom vremenu i obradi podataka. Informacione tehnologije omogućavaju smanjenje troškova obrade podataka i komunikacije, što utiče na smanjenje cene usluga krajnjim korisnicima.

Pored navedenog, informacione tehnologije omogućavaju nastanak virtuelnih banaka (koje nemaju fizičkih filijala i kod kojih su potrebe za brojem zaposlenih minimalne) i sve veće korišćenje elektronskog novca, što na kraju otvara mogućnost za stvaranje nebankarskih institucija, koje će isto nuditi bankarske usluge. Osnovni efekat razvoja informacione tehnologije jeste povećanje konkurencije na finansijskom tržištu, iz razloga što je olakšan pristup informacijama, koje nude davaoci korisnicima usluga. Opredeljenje banke za upuštanje u elektronsko bankarstvo je uslovljeno i nastojanjem banaka da zadrže postojeće, kao i da pridobiju nove klijente. U domicilnim uslovima, nastajanje elektronskog poslovanja pruža mogućnost bankama za uspostavljanje liderske pozicije. Trenutno, u domicilnim uslovima elektronsko bankarstvo koristi mali broj klijenata i za sada se ne može predvideti kojim će tempom ta primena rasti, što nameće potrebu ulaganja značajnih sredstava banke u razvoj i marketing. Nije zanemarljiv podatak da cena usluga elektronskog bankarstva iznosi samo oko 30% troškova tradicionalnih bankarskih usluga koje su prisutne u tradicionalnom poslovanju. Kao eksterni faktor uvođenja elektronskog bankarstva su svakako i sve izraženiji zahtevi klijenata za jeftinijim uslugama, jednostavnijim dolaskom do usluga i sve veće znanje klijenata o informacionoj tehnologiji i mogućnostima koje ona pruža u pojednostavljanju obavljanja redovnih aktivnosti i uštede vremena.

Sadržaj

UVOD
1.1 Predmet istraživanja 3
1.2 Ciljevi istraživanja 3
1.3 Hipotetički okvir 4
1.4 Metode istraživanja 4
2 Elektronsko bankarstvo 5
2.1 Model E - bank 8
2.2 SWIFT sistem 9
2.3 Distributivne mreže elektronskog bankarstva 10
2.4 Zašto se banke pojavljuju na Internetu? 11
2.4.1 Oblici pojavljivanja banaka 12
2.4.2 Platni promet u bankama kao podsticaj elektronskom bankarstvu 13
3 Ključni protokoli za podršku sigurnosti plaćanja na internetu 15
3.1 Autentifikacija i sigurnost HTTP protokola 16
3.1.1 SSL (Secure Sockets Layer) 16
3.1.2 Vrste SSL potvrda 16
3.2 Opšti prikaz SSL protokola 17
3.2.1 Slabosti i ranjivosti SSL protokola 19
3.2.2 On-line plaćanje kreditnim karticama 19
3.2.3 S-HTTP i SSL 23
3.3 SSL protokol u primeni 24
3.4 Zaštita informacija B2B E-Bank Sistema 25
3.4.1 Problemi poverenja pri plaćanju kreditnom karticom 26
4 Elektronsko bankarstvo na primeru banaka u Srbiji – sličnosti i razlike 27
4.1 O EFG banci 27
4.2 Opis on-line tehnologije u Eurobanci 27
4.3 Elektronske kartice koje daje Eurobanka 28
4.4 Model on-line E-Bankinga Eurobanke 29
4.5 Eurobanka na internetu i pogodnosti koje nudi 31
4.5.1 Mobile Banking Eurobanke 32
4.5.2 E-mail kanal 32
4.5.3 Govorni automat (IVR servis) 32
4.6 Razlike Web kredita kod Eurobanke, Banke poštanske štedionice i drugih banaka 32
4.6.1 Krediti za turističko putovanje 35
4.7 Banka Poštanska štedionica 37
ZAKLJUČAK 39
LITERATURA 41
Referentni URL