Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Cefta - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

U uslovima sve izraženije globalizacije u svetskoj ekonomiji, regionalna i subregionalna saradnja, zasnovana na zajedničkim interesima i potrebama regionalnih partnera, dobija sve više na značaju. U osnovi, ona odražava potrebu da zemlje, sa sličnim uslovima razvoja i ekonomskim problemima u ostvarivanju svojih reformskih ciljeva, udruže snage i sredstva radi efikasnijeg prilagođavanja globalnim izazovima. Regionalne inicijative, koje uključuju zemlje zapadnog Balkana, imaju za cilj da olakšaju održivi ekonomski razvoj putem modernizacije infrastrukture, naročito energetske i transportne, kao i putem trgovinske liberalizacije i podsticanja investicija. Projekat usaglašenog regionalnog strateškog pristupa ekonomskom razvoju zemalja jugoistočne Evrope uveliko je u toku, a jedan od najznačajnijih koraka učinjen je potpisivanjem jedinstvenog regionalnog Sporazuma o slobodnoj trgovini - CEFTA, kojim je predviđeno da se uspostavi zona slobodne trgovine do kraja 2010. godine. Osnovni cilj Sporazuma je delotvorno i u što većoj meri korišćenje raspoloživih finansijskih sredstava javnog i privatnog sektora, čime se značajno unapređuje i poboljšava poslovna klima koja bi pogodovala investicijama, trgovini i većoj zaposlenosti.

CEFTA je sporazum kojim se danas definiše jedinstvena zona slobodne trgovine u Jugoistočnoj Evropi. Sporazum donosi ukidanje barijera u trgovini na torn području, usklađivanje carinskih i drugih administrativnih propisa sa standardima Svetske trgovinske organizacije, uvodi arbitražu za rešavanje sporova i pravilo dijagonalne kumulacije. Sporazum je rezultat kompromisa te prema tome ima svoje prednosti i mane, ali se od njega očekuje snažan uticaj na međusobnu trgovinu zemalja Jugoistočne Evrope i podstiče se proces integracija u Evropsku uniju.

Uopšteno posmatrano, regionalna saradnja odražava potrebu da zemlje, koje se nalaze u približno istim fazama tranzicije, i koje se susreću sa sličnim ekonomskim problemima, ujedine napore radi efikasnijeg prilagođavanja globalnim izazovima. Zemlje zapadnog Balkana imaju za cilj da olakšaju održivi ekonomski razvoj kroz modernizaciju putne i energetske infrastrukture, podsticanjem investicija, kao i kroz trgovinsku liberalizaciju. CEFTA sporazum apostrofira značaj stranih direktnih investicija (SDI), i to kroz niz mera koje investiciono okruženje regiona čine povoljnijim i privlačnijim za plasman stranog kapitala. Zato se u ovom radu, pored pregleda tokova i ostalih performansi SDI u zemljama CEFTA, u drugom delu posebno ukazuje na značaj uklanjanja barijera i neusaglašenosti različitog tipa koje bi uticale, pored ostalog, i na smanjenje zainteresovanosti potencijalnih stranih investitora da ulažu u region. Politička stabilnost i pravna sigurnost, svakako, predstavljaju ključne uslove za intenziviranje stranih direktnih investicija u zemlje CEFTA u narednom periodu.

Sadržaj

UVOD
1 POJAM I DEFINICIJA ZONE SLOBODNE TRGOVINE 3
1.1 Vrste zona slobodnih trgovina 3
1.2 Prednosti zona slobodnih trgovina 4
1.3 Nedostaci zona slobodnih trgovina 4
1.4 Principi na kojima se zasnivaju zone slobodnih trgovina 4
1.5 EFTA – Evropsko udruženje slobodne trgovine 5
2 CEFTA – CENTRALNO EVROPSKA ZONA SLOBODNE TRGOVINE 6
2.1 Nastanak CEFTA (Central European Free Trade Agreement) 8
2.1.1 Članice CEFTA 11
2.2 CEFTA i njeni ciljevi 12
2.3 Prednosti zaključenja sporazuma «CEFTA» 13
3 CEFTA 2006 – SREDNJEEVROPSKI UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI 14
3.1 Sporazum o izmeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini 15
3.2 Ciljevi sporazuma 16
3.3 Organi CEFTA 17
4 CEFTA I BILATERALNI UGOVORI 17
4.1 Prednosti CEFTA u odnosu na bilateralne ugovore 17
4.2 Spoljnotrgovinske zabrane 19
5 NACIONALNE INSTITUCIJE OD ZNAČAJA ZA SPOLJNU TRGOVINU 19
5.1 Državne institucije 19
5.2 Nedržavne institucije 21
6 REPUBLIKA SRBIJA I SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI 22
6.1 Koristi za privredu Srbije od uključivanja u CEFTA 22
6.2 Perspektive daljeg povezivanja privreda u regionu JIE 25
7 KARAKTERISTIKE ROBNE RAZMENE SRBIJE SA INOSTRANSTVOM U PERIODU 2009-2010 31
7.1 Potencijali i perspektiva CEFTA 34
7.2 Saradnja Srbije u regionu 36
ZAKLJUČAK 38
LITERATURA 39
Referentni URL