Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Brend u bankama federacije bosne i hercegovine - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

U savrijemenim kompetetivnim tržišnim uslovima u finansijskom uslužnom sektoru naročito bankama, primjetno je nastojanje za primjenom principa marketinga i inovacija u poslovanju. Jedan od inovativnih koncepata bazira se na istraživanjima vrijednosti koje primjena brendinga daje finansijskim kompanijama - bankama i njihovim proizvodima/uslugama. Ova novonastala vrijednost može da se maksimizira na tržištu i to putem jake percepcije potrošača (klijenata) o banci i njenoj ponudi, što može dovesti do rasta klijentske baze i povećanja tržišnog učešća banke, a time i povećanja profita.

Moderan koncept upravljanja brendom fokusiran je na istraživanja stavova i ponašanja korisnika, na planiranje integirasane marketing komunikacije realizaciju komunikacije i evaluaciju postignutih rezultata. Kreiranje brenda banaka omogućava: postizanje jedinstvene konkurentske pozicije na tržištu bolje pozicioniranje u svjesti potrošača, kreiranje imidža organizacije i bankarskih usluga i razvijanje ponude koja ima posebnu vrijednost za korisnika. Prepoznatljivost i identitet brenda kod korisnika su jako bitni elementi ostvarivanja konukrentske prijednosti banaka na tržištu. Cilj upravljanja brendom je da korisnici postanu svjesni njegovog postojanja, da ih zainteresuje i podstakne na korišćenje finansijskih usluga, čime se ostvaruje dugoročna lojalnost korisnika prema brendu banke. U tom smislu, osnovni zaključci koji proizilaze iz ovakvog istraživanja banaka na tržištu FBiH odnosno, kako banke sprovode procese kreiranja brenda, pojavljuju se sljedeći specifični zaključci:

• Veoma je važno da je klijent uključen u proces kreiranja brenda,
• Uvažavanjem kriterijuma na osnovu kojih se klijenti odlučuju za banku, kreiraju se adekvatne strategije komunikacije prema ciljnoj grupi, i
• Problemi u procesu kreiranja brenda nastaju kao posljedica pasivne i nediferencirane strategije komunikacije, nezadovoljstva korisnika kompletnom uslugom banke i nedostatkom povjerenja između banke i korisnika .Sadržaj

UVOD
1.1 Cilj rada 2
2 Stvaranje brenda 4
2.1 Elementi i vrste brenda 6
3 Brend u bankama FBiH 11
3.1 Marketinška komunikacija banaka u FBiH 21
4 Istraživački dio rada 33
4.1 Cilj istraživanja 33
4.2 Anketa 33
4.3 Tok i analiza istraživanja 36
ZAKLJUČAK 45
LITERATURA 49
Referentni URL