Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Programi koji se koriste za carinsko poslovanje - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Poslovanje svake savremene organizacije je danas nerazdvojno povezano sa komunikacijama. Samo svakidašnje funkcionisanje organizacije je bukvalno uslovljeno od strane efikasnog funkcionisanja komunikacionog i informacionog sistema. Carinski, kao i svi ostali sistwmi, naime, mora neprestano da razmenjuje podatke sa okolinom da bi moglo da opstane.

Informacije (podaci) o tržištu, novim proizvodima, ostalim granskim organizacijama i organizacionim jedinicama stižu preko različitih komunikacionih kanala. Obrada tih podataka i priprema esencijalnih, obrađenih podataka u što kraćem vremenskom intervalu za potrebe upravljača je zadatak informacionog sistema. Oblik generisanog izveštaja od strane informacionog sistema mora biti prilagoden grupi korisnika kome je on namenjen. Takav informacioni sistem naziva se upravljački, ili sistem upravljanja. Sistem upravljanja na osnovu obrađenih informacija proizvodi signale upravljanja i preko sistema veza šalje ih sistemu izvršenja ostvarujući na taj način upravljačka dejstva .

Rad komunikacionog sistema u celini se ne može zamisliti bez računara, odnosno računarske tehnike. Osnovne funkcije u klasičnoj i bežičnoj telefoniji realizuju računari: uspostavljanje veze, evidencije poziva, obračun telefonskih i raznih ostalih usluga, itd. Funkcionisanjem manjih mreža računara na istoj geografskoj lokaciji (LAN), srednjih mreža računara postavljenih na bliskim geografskim lokacijama (Intranet), kao i velikih mreža računara (WAN) kao što je Inernet upravljaju takođe računari.

Razvoj komunikacija, znači, zavisi i od razvojnog nivoa računarske tehnike. Kao konkretni rezultati čisto komunikacionog razvoja mogu se naznačiti samo sledeća tri: digitalizacija mreža, bežični prenos podataka i prenos podataka pomoću širokog spektra. Prve dve sfere su poznate, a za treću treba samo malo objašnjenja: pomoću širokog spektra se realizuje brži prenos velike količine podataka. Prenos zvuka, slike, animacije i filmova se vrši na ovaj način.

Sve ostalo je zajednički razvoj komunikacije i računarske tehnike: primanje i slanje poruka sa računara, mobilnog računara ili mobilnog telefona (E-mail), EDI – razmena poslovnih informacija direktno između računarskih sistema bez tvrde kopije tj. papira, WWW, Gopher ili WAP aplikacija na mobilnim telefonima, interaktivna razmena podataka: IRC, prenos glasa i slike preko Interneta u okviru telekonferencije, kao i druge mogućnosti kao Telnet, Finger, Ping itd.

SADRŽAJ

UVOD
1 PROGRAMI KOJI SE KORISTE ZA CARINSKO POSLOVANJE 4
1.1 Carinski informacioni sistem 7
1.2 ELŠPED 8
1.2.1 Koncept programa ELŠPED 8
1.2.2 Osnovne funkcije modula ELŠPED 8
1.2.3 Osnovne funkcije servisnog modula 9
1.2.4 Opcioni delovi programa ELŠPED 9
1.3 Carinska aplikacija - uvoz i izvoz 11
1.3.1 Opšti podaci o aplikacijama 13
1.4 Moduli programa PANTHEON 15
1.4.1 Upravljanje ljudskim resursima 15
1.4.2 Finansijsko poslovanje u programu 18
1.5 Predlozi Evropske Unije 20
1.5.1 Uvaženi predlozi i mišljenja 20
1.5.2 Prednosti sofrvera 21
1.6 Program Integrisana Carinska Tarifa (ICT) 22
1.7 Program Intermex CAR Carinske isprave 26
1.8 Program intermex EXIM 30
1.8.1 Prijavljivanje na sistem 30
1.8.2 Praćenje i realizacija spoljnotrgovinskih poslova 31
1.8.3 Nalozi za naplatu i plaćanje 32
1.8.4 Obrasci 34
1.9 Program za jedinstveni carinski postupak 36
1.10 WIN ŠPED 41
1.10.1 Sveobuhvatnost programa 42
ZAKLJUČAK 45
LITERATURA 46
POPIS SLIKA 47
Referentni URL