Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga pojedinih oblika promocije u preduzeću - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

"U vreme privrednog rasta, svi se oglašavaju. Ako se tada ne oglašavate, konkurencija
će Vas pojesti. U vreme privredne stagnacije i privrednog pada, većina konkurenata odlučuje da uštedi upravo na promociji. Pravi trenutak da im oglašavanjem preotmete dobar deo tržišta! Čak i kada imate proizvod koji niko drugi nema, tim pre morate sa tom činjenicom
upoznati javnost, inače niko neće znati za Vaš proizvod, pa ga niko neće ni tražiti!
Čak i kada Vam izgleda da je konkurencija u nedostižnoj prednosti, upravo će Vam
adekvatna promocija obezbediti onaj deo tržišta koji je Vašim konkurentima nedostupan, a za koji upravo Vi imate pravu ponudu."

U odnosu na davna vremena, današnja situacija globalnog poslovanja i velike konkurencije mnogo toga menja u pristupu i odnosu sa klijentima. Potrošači, korisnici raznih usluga i ostali klijenti imaju na rapolaganju široku ponudu na tržištu. Može se reći da i u najboljim okolnostima zadržati klijenta nije ni malo lako, ma kako to na prvi pogled izgleda čudno. Kao ilustracija može poslužiti činjenica da kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država svakih pet godina gube polovinu svojih klijenata. To je direktan gubitak za kompaniju a uz činijenicu da pridobijanje novog klijenta ili kupca košta deset puta više nego zadržavanje postojećeg klijenta dovoljno govori da zapostavljanje klijenta može mnogo da košta. Sa druge strane imati lojalne klijente podrazumeva obezebeđen dugoročan odnos sa korisnikom na bazi poverenja koji u krajnjem slučaju obezbeđuje profit. Stoga se borba za klijenta postavlja kao jedan od najvažnijh zadataka koje stoje pred kompanijama. Bez obzira na to koliko je efikasna i uspešna kompanija, neprimenjivanje strategija direktnog marketinga svakako predstavlja rizik po budućnost kompanije. Posledica takvih okolnosti je nephodnost uspostavljanja adekvatnih odnosa sa kljentima.
Potreba za boljim razumevanjem ponašanja korisnika i interes za one korisnike koji mogu doneti dugoročniji profit se razvojem strategije direktnog marketinga se pojačao i evoluirao. Ljudi u prodaji su tradicionalno bili trenirani za pridobijanje novih korisnika, ili korisnika konkurencije, uz ogromnu podršku masovnog advertajzinga i promocija proizvoda. Danas taj pristup je evoluiran i načinjen je prelaz iz pristupa zadobijanja korisnika u pristup zadržavanja korisnika. Kao posledica, javlja se potreba za novim setom različitih alata. Uspešne kompanije pridobijaju,zadržavaju što duže, i prate svoje klijente obezbedjujući sebi perspektivu upravo kroz pravilan tretman tih odnosa. Povećano interesovanje kompanija za direktan marketing i CRM je izazvao Frederick Reichheld koji je pokazao kako se veliki porast profita može ostvariti malim stepenom povećanja interesa za korisnike .
Održavanje, upravljanje i praćenje kritički važnog odnosa sa korisnikom jedan je od najvažnijih zadataka koje se postavljanju pred kompanije. To je glavni razlog zbog čega kompanije ulažu značajno vreme i sredstva u sisteme upravljanja odnosima sa korisnicima tkzv. CRM sisteme (Costumer Relationship Managemnt Systems).
Iz upravo ovog razloga tržišno komuniciranje jedna je od značajnih pretpostavki uspešnog poslovanja preduzeća u tržišnoj privredi. Marketinška orijentacija preduzeća podrazumeva usmerenost ka potrošaču u cilju prepoznavanja i zadovoljavanja njegovih potreba kako bi preduzeće efikasno upravljalo sredstvima i ostvarilo željeni profit. No, pored toga što je potrebno imati pravi proizvod, na pravom mestu, u pravo vreme i po odgovarajućoj ceni, preduzeće treba o tome i da obavesti svoje postojeće i potencijalne kupce. Preduzeće komunicira sa svojim kupcima uz pomoć nekoliko osnovnih oblika marketinškog komuniciranja. To su: lična prodaja, privredna propaganda (oglašavanje), unapređenje prodaje i publicitet (odnosi s javnošću). Svaki od navedenih oblika komuniciranja ima posebne karakteristike, čije poznavanje omogućava efikasno upravljanje oblicima komuniciranja, kao i postizanje maksimalne efikasnosti uloženih sredstava. Takođe, različiti proizvodi i usluge, kao i različite kategorije kupaca i potrošača zahtevaju i različite načine komuniciranja s njima. Upravo izučavanje tih specifičnosti pojedinih oblika komuniciranja, kao i razlika u načinu komuniciranja s različitim kategorijama kupaca predstavlja osnovni sadržaj ovog rada.

Sadržaj

UVOD
1 Promocija 4
1.1 Promotivna strategija preduzeća 5
1.1.1 Budžet promocije 8
1.1.2 Publicitet kao oblik promocije 8
1.1.3 Oblici promotivnih aktivnosti 9
1.1.4 Ekonomska ili privredna propaganda 9
1.1.5 Unapređenje prodaje 11
1.1.6 Lična prodaja 12
1.1.7 Odnosi s javnošću (PR) 12
2 Promocija preduzeća putem direktnog marketinga 13
2.1 Razvoj direktnog marketinga kao oblika promocije preduzeća 16
2.2 Uloga i značaj direktnog marketinga u promociji preduzeća 16
2.3 Tehnike direktnog marketinga 20
2.3.1 Direktna pošta 20
2.3.2 Kataloški marketing 23
2.3.3 Telemarketing 23
2.3.4 Mobilni marketing 24
2.3.5 Televizija kao medij direktnog marketinga 24
3 Internet marketing kao oblik promocije preduzeća 25
3.1 On-line prodaja 27
3.2 Tehnike e-marketinga 28
4 Komunikacija s potrošačima - CRM kao oblik promocije preduzeća 31
ZAKLJUČAK 36
LITERATURA 41
Referentni URL