Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Genocid i ratni zločini-diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

Увод

Кривична дела против човечности и међународног права, међу која се налазе и геноцид и ратни злочини, представљају такве делатности којима се крше међународни уговори, споразуми и конвенције и нарушава или угрожава мир међу народима и безбедност човечанства, или којима се крше ратна правила о понашању зараћених страна према ратним заробљеницима, рањеницима, болесницима и цивилном становништву.
Настанак тих кривичних дела је везан за постојање међународних правила којима се регулишу односи између држава у доба рата, тј. односи између зараћених страна у погледу започињања и вођења рата.
Од настанка људског друштва ратови и ратна страдања на штету појединаца, па чак и читавих народа постају неумитни пратилац његовог целокупног друштвеног развоја. На основу тога, као последица суровог и нечовечног поступања у току дуге историје ратова и оружаних сукоба између држава и народа, развило се међународно ратно право са циљем да хуманизује ово најнехуманије средство за решавање међудржавних и међународних спорова.
Са појавом међународног ратног права отпочео је процес постепеног ограничавања права зараћених страна и контролисања њихових поступака не само према неборачком становништву, већ и у погледу започињања и вођења ратова. Дошло је до постепеног ограничавања апсолутне слободе државе у погледу започињања и вођења ратова, тако да су поједини поступци који представљају непотребна разарања, убијања и мучења забрањени, и кршењем тих ратних правила настају ратна кривична дела.
Како ратови добијају међународни карактер, и ова кривична дела добијају међународни карактер што доводи до појаве међународног кривичног права. Према томе, међународно кривично право настаје као резултат кршења међународних правила о започињању и вођењу рата, посебно правила која се односе на понашање према неборачком становништву. Развој међународног кривичног права се може поделити на три временска периода: до Првог светског рата; између Првог и Другог светског рата и после Другог светског рата.

САДРЖАЈ

Увод

2.Геноцид и ратни злочини у међународном кривичном праву 7
Ратни злочини према Статуту Међународног војног суда 7
Геноцид и ратни злочини према Статуту Хашког трибунала 7
Геноцид и ратни злочини према Римском статуту 9

3.Геноцид у кривичном законодавству Републике Србије 13
Појам и карактеристике кривичног дела геноцида у
Кривичном законику Републике Србије 13
Геноцидна намера 15
Однос између геноцида и злочина против човечности 17
Разлика између геноцида и прогона 17
Разлика између геноцида и истребљења 17
Дистинкција између геноцида и насилног расељавања
(''етничког чишћења'') 18

4.Ратни злочини у кривичном законодавству Републике Србије 19
Ратни злочин против цивилног становништва 20
Ратни злочин против рањеника и болесника 23
Ратни злочин против ратних заробљеника 24
Остали ратни злочини 26

5.Организовање и подстицање на извршење геноцида и ратних злочина 28
Договор ради вршења геноцида и ратних злочина 28
Организовање групе ради вршења геноцида и ратних злочина 28
Постајање припадником групе ради вршења геноцида и
ратних злочина 29
Позивање и подстицање на извршење геноцида и ратних злочина 29

6.Неспречавање вршења геноцида и ратних злочина 30
Први основни облик извршења 31
Други основни облик 33
Привилеговани облик 34

7.Сузбијање геноцида и ратних злочина у Републици Србији 36
Посебни државни органи за сузбијање геноцида и ратних злочина 36
Специфичности кривичног поступка за геноцид и ратне злочине 37

8.Закључак 38

9.Литература 40
Referentni URL