Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Disperzni sistemi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz hemije.

Disperzija na latinskom jeziku znači raspršivanje, rasipanje.

Disperzni sistem je smeša u kojoj su jedna ili više supstanci raspršene u nekoj drugoj supstanci u obliku sitnih čestica. Disperziono sredstvo –supstanca u kojoj se vrši disperzija. Dispergovana faza – supstanca(e) koje se disperguju.
Disperzni sistemi predstavljaju heterogene sisteme koji se sastoje najmanje od dve faze:
1. Dispergovana komponenta je faza u obliku čestica dispergovanih u kontinualnoj masi druge faze.
2. Disperzno sredstvo ili disperzna sredina je faza u kojoj je dispergovana dispergovana komponenta.
Postoji više podela disperznih sistema i to prema:
1. veličini dispergovanih čestica
2. obliku dispergovanih čestica
3. agregatnom stanju

Podele disperznih sistema

Kao što je u uvodu napomenuto disperzni sistemi se mogu podeliti prema više kriterijuma. Svaka od tih podela biće data u narednom delu teksta.

Podela prema veličini dispergovanih čestica (prečniku čestica):
Ova podela je najčešće korišćena podela disperznih sistema. Prema toj podeli disperni sistemi se dela na:
•visoko disperzni sistemi (pravi rastvori, < 1 nm)
•koloidni disperzni sistemi (1 – 100 nm)
•grubo disperzni sistemi (suspenzije i emulzije >100nm)

O svakom od ovih disperznih sistema biće reči kasnije, zato što se disperzni sistemi tako najčešće klasifikuju i o takvim tipovima disperznih sistema postoji najviše informacija.

Podela disperznih sistema prema obliku dispergovanih čestica
Diseprzni sistemi se prema obliku dispergovanih čestica mogu podeliti na:
•Korpuskularno disperzni sistemi - čestice približno sfernog oblika
•Laminarno disperzni sistemi - čestice u obliku lamela i tankih listića
•Fibrilarno disperzni sistemi -čestice u obliku štapića i vlakana

Podela disperznih sistema prema agregatnom stanju
Faze u disperznom sistemu mogu da budu različitog agregatnog stanja. Podela disperznih sistema najbolje objašnjava sledeća tabela:
Referentni URL