Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Gausov zakon
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije , ekologije, fizike i hemije.

Ko je bio Karl Fridrih Gaus?

Karl Fridrih Gaus ( Carl Friedrich Gauss ) je rodjen u Braunšvajgu 30. aprila 1777. godine, u skromnoj porodici običnog zidara, koji nije imao razumevanja za puteve u životu svoga sina, čiji se izuzetni matematički talenat ispoljio u njegovom najranijem detinjstvu. Nasuprot ocu, majka je imala razumevanje za njegove težnje, želje i sposobnosti. Već kao dete posedovao je čudesniu moćračunanja. Često je govorio za sebe da je naučio pre da računa, nego da izgovara reči.
Kao petnaestogodišnji srednjoškolac lako je čitao Njutna, Ojlera i Lagrnža. Na studijama, na univerzitetu u Getingenu, pročuo se svojim radovima kao matematičar neobično velikog talenta, kad započinje da piše jedno od svojih najslavnijih dela u istoriji matematike. U dvadeset i trećoj godini je postao član Petrogradske akademije nauka, a zatim ubrzo i mnogih drugih evropskih akademija, dok je u dvadeset petoj godini iznenadio svet tačnom odredbom putanje planetoida Ceres. „Jedini čovek koji Berlinskoj akademiji nauka može dati novi sjaj zove se Karl Fridrih Gaus“ , pisao je, 1805. nemačkom vladaru Fridrihu Vilhelmu III, znameniti nemački fizičar i astronom Aleksandar Humbolt.
Gaus je voleo miran porodični život. Bio je neobično nežan prema majci, koja je slepa doživela duboku starost, a zatim i kao suprug i otac petoro dece iz dva braka. Nije učestvovao u burnim političkim i društvenim zbivanjima svoga vremena, izazvanim francuskom revolicijom i njenim posledicama...

Definicija fluksa nekog vektora

Gausov zakon je posledica oblika električnog polja tačkastog naelektrisanja. Da bi se iskazao Gausov zakon potrebno je definisati pojam fluksa nekog vektora. Fluks je fizička veličina koja je prvobitno uvedena u okviru nauke o strujanju tečnosti, gde označava brzinu proticanja tečnosti kroz neku površ. Fluks se iskazuje u m3/s.
Da bi videli kako se definiše fluks, posmatrajmo deo prostora u kome čestice tečnosti struje konstantnom brzinom, bezvrtlošno. Zamislimo da je upravno na vektor brzine strujanja tečnosti postavljena mala ravna površ, ∆S...

Električno polje uniformno naelektrisane ravni

Razmatramo tanku beskonačnu ravan koja je ravnomerno naelektrisana površinskom gustinom naelektrisanja h. Nek ravan zadovoljava uslov x=0. U skladu sa visokim stepenom simetrije, jačina električnog polja sa obe strane ravni biće funkcija samo koordinate x, a vektor polja normalan na ravan, usmeren ka ili od ravni u zavisnosti od vrste naelektrisanja.
Zamislimo sada zatvorenu površ u obliku cilindra čije su osnovice
paralelne ravni, a omotač normalan na nju, a ravan ga deli na dva
jednaka dela. Nek je omotač cilindra od x=a do x=-a, a površina njegovih osnovica S. Cilindar obuhvata deo naelektrisane ravni koji je jednak osnovicama i na njemu naelektrisanje .....

Sadržaj:

1. Ko je bio Karl Fridrih Gaus? 3
2. Fluks 4
2.1. Definicija fluksa nekog vektora 4
2.2. O fluksu vektora jačine polja 5
3. Definisanje Gausovog zakona 6
4. Izvođenje Gausovog zakona 7
5. Električno polje sferičnog provodnog omotača 10
6. Električno polje ravnomerno naelektrisane sfere 11
7. Električno polje uniformno naelektrisane ravni 12
8. Električno polje uniformno naelektrisanog 13
9. Literatura 14
Referentni URL