Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronska trgovina, trend i izazovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Novi izvor moći nije novac u vlasništvu nekolicine nego informacija u vlasništvu mnogih. Ekonomika informacija se fundamentalno razlikuje od ekonomike „stvari“. Kada se proda fizički proizvod on se više ne poseduje. Dok se nakon prodaje informacije zadržava vlasništvo i one se mogu i dalje prodavati.

Dok se stvari vremenom troše ili habaju , informacije mogu da zastare ali mogu upotrebom da postanu i vrednije.Evidentno je da opipljivi proizvodi postoje u vremenu i prostoru pa se mogu pronaći, brojati ili držati na zalihama dok se informacije mogu naći „bilo gde i u bilo koje vreme“.

Nova pravila igre zhtevaju brzinu, fleksibilnost i inovativnost,informisanost. Tradicionalna preduzeća moraju da promene svoje poslovne operacije da bi ostala konkurentna u novim uslovima u kojima Internet kao interaktivni masovni medij implicira nov načina razmišljanja i novu kulturu.

Treba naglasiti da promene koje doživljavaju preduzeća svih veličina u uslovima Internet tehnologije se po važnosti mogu porediti sa promenama koje su se dešavale u vreme industrijske revolucije.

Sa ekonomskog aspekta je značajno da je Internet najbrže rastući prodajni i marketinški kanal u istoriji i najefikasnije komunikaciono sredstvo na svetu.

Internet tehnologija obezbeđuje univerzalnu platformu za prodaju i kupovinu proizvoda i za vođenje važnih poslovnih procesa unutar kompanije. Ova tehnologija je podstakla razvoj novih načina organizovanja i upravljanja koje su transformisale poslovanje i upotrebu informacionih tehnologija u svakodenevnom životu .

Evidentno je povećanje traženja za uslugama kao i ekspanzija elektronske trgovine preko Interneta, koja predstavlja afirmacije novog trgovinskog obrasca i ima tendenciju stalnog porasta.

E-trgovina

Biti na Internetu i imati vlastitu Web prezentaciju zaista više nije stvar prestiža, ali sama stranica sa osnovnim informacijama neće mnogo poboljšati poslovanje.

Međutim trgovina putem Interneta smatra se najprofitabilnijim oblikom trgovine, kako zbog jednostavnosti tako zbog niskih troškova.

Kupovina je vremenski neograničena stalna je dostupnost klijentima, ne plaća se zakup poslovnog prostora i sl.

E-trgovina se može posmatrati sa šireg i užeg stanovišta.
Pod pojmom elektronske trgovine (e-commerce) u širem smislu se podrazumeva korišćenje jedne ili više telekomunikacionih tehnologija u cilju ostvarivanja kontakta ili direktne trgovine s partnerima – kupcima i dobavljačima, odnosno pribavljanje informacija o tržištima, konkurenciji i poslovnim prilikama....

Problemi zaštite podataka na Internetu – ograničenja elektronskoj trgovini

Ekspanzija Interneta poslednjih godina dvadesetog veka i početak korišćenja resursa globalne računarske mreže za različite vidove poslovnih delatnosti, uslovili su i povećanje efiaksnosti u poslovanju, uz jednostavnost i pogodnosti korišćenja infrastrukture i aplikacija na koje su se korisnici veoma brzo navikli.

Međutim, neprekidna povezanost na svetsku mrežu, uslovila je i specifične probleme koji se tiču privatnosti korisnika i zaštite njihovih informacija. Zbog toga se javlja potreba za pouzdanom zaštitom podataka, koja se ostvaruje primenom različitih tehnoloških postupaka, a na različitim nivoima i u raznim aspektima sistema–počev od fizičke zaštite računarskih resursa, preko mrežne zaštite i sistemske kontrole pristupa tim resursima, do zaštite samih koisničkih podataka .

Da bismo uspešno zaštitili sistem, moramo poći od osnovne pretpostavke – sistem sam po sebi nije bezbedan. Neophodno je izvršiti identifikaciju pretnji i analizu mogućih rizika.
Zaštita se može sprovesti na više nivoa: Primenom specijalizovanih mrežnih uređaja, softverskim proizvodima namenjenim zaštiti, aktiviranjem zaštitnih mehanizama operativnih sistema ili korišćenjem njihovih servisa za zaštitu podataka......

S A D R Ž A J:

UVOD 2
1 E-trgovina 3
1.1 Prednosti i nedostaci elektronske trgovine 4
1.2 Problemi zaštite podataka na Internetu – ograničenja elektronskoj trgovini 4
1.3 Prijetnje sigurnosti podataka i njihova zaštita 7
2 Plaćanje na Internetu 7
2.1 Plaćanje preko posrednika – klirinški servisi plaćanja 8
2.2 Plaćanje zasnovano na EFT 8
2.3 Plaćanje zasnovano na elektronskom novcu 8
2.4 Klirinški servisi plaćanja 9
2.5 Holding First Virtual 10
2.6 Sistem NetBill 10
2.7 Notacioni transfer sredstava 10
2.8 Način rada CyberCash sistema 11
3 Platne kartice 11
3.1 Online plaćanje kreditnom karticom 12
3.2 Problemi povjerenja pri plaćanju kreditnom karticom 14
3.3 Prelazak na smart kartice 15
3.4 PakomPay sistem 16
4 Kriptografija 16
4.1 Terminal turističke pametne kartice 18
4.1.1 Java kriptografska proširenja 18
4.1.2 Pružatelji Java kriptografskih proširenja 18
5 Mogućnosti poslovne primene i dalji razvoj 19
5.1 Šanse 19
5.2 Rizici i barijere 21
5.3 Dalji razvoj 22
5.3.1 Posrednici 22
5.3.2 E-ticketing 23
5.3.3 Dynamic packaging 23
5.3.4 Mobilni lokacijski bazirani servisi 24
ZAKLJUČAK 25
LITERATURA 26


Referentni URL