Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza dinamike troškova i alternativnog odlučivanja u sektoru medija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Mediji su kompleksni pojam koji označava sastave javnog informiranja, koji služe za raspršivanje (diseminaciju) vesti i audio vizuelnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih slojeva stanovništva. Prema Zakonu o medijima, mediji su: novine i druga štampa, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektronske publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog ili periodičnog objavljivanja ured-nički oblikovanih programskih sadržaja prenosom zapisa,glasa,zvuka ili slike. Mediji nisu knjige, udžbenici, bilteni, katalozi ili drugi nositelji objavljivanja informacija koji su namenjeni isključivo obrazovnom, naučnom i kulturnom procesu, oglašavanju, poslovnoj komunikaciji, unutarnjem radu trgovačkih društava, zavoda i ustanova, udruženja, političkih stranaka, verskih i ostalih organizacija, školska glasila, službena glasila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostala službena saopšenja, plakati, letci, prospekti i transparenti, te video stranice bez žive slike i druga besplatna obaveštenja, osim ako Zakonom nije drukčije propisano.Uspešnost u izdavanju novina danas, više no ikada ranije, zavisna je o strategijama stalnih inovacija i spremnosti da se primeni široka lestvica novih mogućnosti. Novine su izvrgnute mnogim novim pritiscima: novi formati, novi cenovni modeli, novi čitatelji i, konačno, nova tržišta. Istovremeno internet i bežične komunikacije postaju profitabilni sastavni delovi uspešnih i inovativnih kompanija. U tom složenom kolopletu, novinski izdavači traže svoje mesto pod suncem.

Struktura medija

Često se koristi podatak da je 50 posto svih materijala koji se objavljuju u dnevnim novinama ili emisijama radija i televizije, generisano vestima koje isporučuju novinske agencije. Sama ta činjenica govori o važnosti agencija za cjelokupni informativni prostor i medijsku raznolikost. No, upozorava i na veliku odgovornost agencije da se prilagodi novim odnosima i novoj paradigmi medijskih potreba. Sve to treba rezultirati potpuno novim pristupom. Postoji jako brojna konkurencija u protoku informacija najvećih svetskih news agencija poput AFP, AP, Reutersa, UPI, Blomberga, ali i regionalnih poput DPA ili APA. Zanimljivo je analizirati kako te agencije stiču prihode. Na području medija sve je podložno brzim i sve češćim promenama. Da bi mogla obavljati profesionalnu i društvenu zadaću i ulogu, mora se tim promenama stalno prilagođavati. To pretpostavlja i jasan poslovni i profesionalni odnos prema korisnicima, te međusobno poštovanje prava i (finansijskih) obveza, što kod nas vrlo često nije slučaj.

Danas je uspešnost u izdavanju više nego ikada ranije, zavisna o strategijama stalnih inovacija i spremnosti da se primeni široka lestvica novih mogućnosti. Novine su danas izvrgnute mnogim novim pritiscima: novi formati, novi cjenovni modeli, novi čitatelji i, konačno, nova tržišta. Istodobno internet i bežične komunikacije postaju profitabilni sastavni dijelovi uspješnih i inovativnih kompanija. U tom složenom kolopletu novinski izdavači traže svoje mjesto pod suncem. Da je tome doista tako, pokazuje tematski okvir u kojem se ove godine kretao Kongres novinskih izdavača u Seulu. Temeljne postavke novog pristupa u novinskoj industriji mogle bi se sažeti u četiri poruke

Komercijalizacija medija

Informacija postaje stalno prisutna i lako dostupna, prelaz na kompaktne novine dokazao se kao uspešna kombinacija. Spoznaja da oglašavanje prelazi iz štampanih medija na područje on-linea, što je posebno vidljivo u poslednjih godinu dana, traži promišljanja o tome što će se događati sledećih godina i kako novinski izdavači mogu te spoznaje ugraditi u svoju poslovnu politiku. Novi oblici distribucije novina i promene u politici cena privlače nove, pretežito mlade čitatelje. Pitanje je u kojoj meri one utiču na ukupni poslovni model pojedine kompanije i novinske industrije uopšte.
Sam tematski okvir ovogodišnjeg Kongresa novinskih izdavača obuhvatio je najintrigantnija područja zanimanja novinske industrije. Recimo, već u samom uvodu održano je predavanje o temi: “Bilo koje vreme, bilo koje mesto – novosti u konačnom informacijskom društvu”. Najviše pažnje, što se i očekivalo, privlači nastavak projekta “Shaping the future of the newspapers”. Naime, u poslednjih godinu-dve predloženo je više inovacija u novinskoj industriji nego ikada ranije. Na svim kontinentima u toku je proces novih oblikovanja novina, promene formata i novih pristupa proizvodu, cenama i distribuciji. Isto takvu pažnju privukao je i drugi tematski okvir koji se odnosio na novu generaciju medija, osim štampe. Reč je o korištenju interneta i novim okruženjima na medijskom prostoru, posebice bežičnim komunikacijama koje postaju sve važniji i često korišteni mediji za brzi i stalni prenos informacija. Temeljna pitanja koja se postavljaju u sklopu tih rasprava odnose se na budućnost komunikacija i što će se događati na tom zanimljivom i vrlo propulzivnom tržištu. Odgovor na sva otvorena pitanja traži se u analizama koje se važne strukturne i kvalitativne promene očekuju u novinskoj industriji sledećih deset godina te kako oglašivači prilagođavaju svoje marketinške strategije tim promenama? Kako se i u kolikoj meri menja ponašanje konzumenata? Što trebaju činiti novine da iskoriste sve te nove izazove?
Sve se to, zapravo, događa pod opštom parolom koja očito postaje najvažnija krilatica na području novinskog izdavaštva: Vaši čitatelji se menjaju? Promenite vaše novine! Menjajte vaš proizvod! Opravdano je postaviti pitanje: gde je u svim tim novim smerovima mesto novinskih agencija?
U skladu s tim promenama menja se i odnos prema izlaznom proizvodu novina, pa time i proizvod samih agencija. Formula vesti poznata pod klasičnom sintagmom 5W, menja se i pretvara u novi oblik koji označava 5 P + 1. O čemu je reč?
Referentni URL